นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 กันยายน 2019

โปรดด ูข ้อม ูลด้านล่างซ ึ่งจะอธ ิบายว่าม ีการเก ็บข ้อม ูลใดในแง่ของการเจ้าหน้าท ี่คุ้มครองข้อมูลของผู้ควบคุมค ือ: ท ี่คุ้มครองข ้อม ูลส่วนบุคคลและความเป ็นส่วนตัวของผ ู้ใช ้และเก ็บ
เข ้าชมและ/หร ือใช ้งานเว ็บไซต์ของเราบนอ ินเทอร ์เน ็ต https://www.SBS Data Protect GmbH ข ้อม ูลเหล่านั ้นไว้เป ็นความลับ การเก ็บรวบรวม การจัดเก ็บ การแก้ไข
healy.shop/de/ รวมถ ึงว ิธ ีใช ้ ประมวลผล และ/หร ือเป ิดเผยข ้อม ูลดัง การถ่ายโอน การล ็อก การลบ และการใช ้ข ้อม ูลส่วนบุคคลนั ้นจะกระทํา
กล่าว โดยม ีผ ู้แทนเป ็นกรรมการผ ู้จัดการ นาย Thilo Noack บนฐานของบทบัญญัต ิทางกฎหมายท ี่เก ี่ยวข ้อง โดยเฉพาะกฎหมาย
Hans-Henny-Jahnn Weg 49
คุ้มครองข ้อม ูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection
22085 Hamburg
ผู้ควบคุมภายในขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลค ือ: Regulation, GDPR)
อ ีเมล: noack@sbs-data.de
ท ี่ HEALY มาตรการคุ้มครองทางเทคน ิคและการจัดการจะคุ้มครอง

HWI Healy World International PTE. LTD.
Director: Knut Unger
Office Address: 1 Paya Lebar Link, #04-01
Paya Lebar Quarter 1
SINGAPORE (408533)
Company Reg. No – 202035675R

E-Mail: imprint@healyworld.net

(ต่อจากน ี ้จะเร ียกว่า HEALY) ในฐานะผ ู้ควบคุมตามบทบัญญัต ิกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูล HEALY ม ีหน้า

คําน ิยามศ ัพท์

ผ ู้ออกกฎหมายกําหนดว่าจะต้องประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลโดยถ ูกอันเป ็นส่วนตัวต่างๆ ของบุคคลธรรมดา หร ือเจาะจงว่าเพ ื่อว ิเคราะห์9.ผู้รับ
ต้องและเป ็นธรรม ในลักษณะท ี่โปร่งใสต่อเจ้าของข ้อม ูล (ความถ ูกต้หรือคาดเดาแง่มุมต่างๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องกับผลการปฏ ิบัต ิงาน สถานการณ์
“ผ ู้ร ับ” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ
ความเป ็นธรรม และความโปร่งใส) และเพ ื่อร ับรองว่าจะเป ็นเช่นนั ้นทางเศรษฐกเรา ิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเช ื่อถ ือ
หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่ได้เห ็นข ้อม ูลส่วนบุคคลน ี ้ ไ
จะแจ้งให้คุณทราบถ ึงคําน ิยามทางกฎหมายของคําศ ัพท์แต่ละคําทพฤตี่ใชิกรรม้ใน สถานท ี่ หร ือความเคล ื่อนไหวของบุคคลธรรมดาผ ู้นั ้น
นโยบายความเป ็นส่วนตัวน ี ้ 5. การใช ้นามแฝง จะเป ็นบุคคลภายนอกหร ือไม่ อย่างไรก ็ตาม หน่วยงานสาธารณะท ี่อาจ
ได้ร ับข ้อม ูลส่วนบุคคลน ี ้ภายในกรอบการไต่สวนบางอย่างตามกฎหมาย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล สหภาพหร ือร ัฐสมาช ิกจะไม่ถ ูกพ ิจารณาว่าเป ็นผ ู้ร ับ การประมวลผล
“การใช ้นามแฝง” หมายถ ึงการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลด้วยว ิธ ีท ี่
ข ้อม ูลเหล่านั ้นโดยหน่วยงานสาธารณะจะต้องปฏ ิบัต ิตามกฎคุ้มครอง
“ข ้อม ูลส่วนบุคคล” หมายถ ึง ข ้อม ูลใดๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องกับบุคคลธรรขมดาทูลส่วนบุคคลนัี่ ้นไม่สามารถนําไปเช ื่อมโยงกับเจ้าของข ้อม ูลใดโดย
ข ูลท ี่เก ี่ยวข ้องตามจุดประสงค์ของการประมวลผล
ได้ระบุตัวตนหร ือสามารถระบุตัวตน (จากน ี ้จะเร ียกว่า “เจ้าของขเฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ม้อมูล”) ีข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิม โดยข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมนั ้อมนจะต้อง
บุคคลธรรมดาท ี่สามารถระบุตัวตนค ือผ ู้ท ี่สามารถระบุตัวตนได้ทัเก็บแยกไว้และข้ง ึ ้นอย ู่กับมาตรการทางเทคน ิคและการจัดการเพ 10ื่อให้.บุคคลภายนอก
โดยตรงหร ือโดยอ้อม โดยเฉพาะจากการอ้างอ ิงข ้อม ูลระบุตัวตนเช่นแน่ใจว่าข ้อม ูลส่วนบุคคลจะไม่ถ ูกนําไปเช ื่อมโยงกับบุคคลธรรมดาท ี่ได้
ช ื่อ หมายเลขประจําตัว ข ้อม ูลสถานท ี่ ข ้อม ูลระบุตัวตนออนไลน์ระบุตัวตนหรือ ือสามารถระบุตัวตนได้ “บุคคลภายนอก” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงาน
สาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่ไม่ใช่เจ้าของข ้อม ูล ผ
ป ัจจัยหน ึ่งอย่างข ึ ้นไปท ี่เฉพาะเจาะจงต่อตัวตนทางกายภาพ สร ีระ จ ิตใจ ควบคุม และบุคคลต่างๆ ท ี่ได้ร ับอนุญาตให้ประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคล
6. ระบบไฟล์
พันธุกรรม เศรษฐก ิจ วัฒนธรรม หร ือสังคมของบุคคลธรรมดานั ้น ภายใต้อํานาจของผ ู้ควบคุมหร ือผ ู้ประมวลผลโดยตรง
2. การประมวลผล “ระบบไฟล์” หมายถ ึงชุดข ้อม ูลใดๆ ท ี่ม ีโครงสร ้าง ซ ึ่งจะสามารถเข ้าถ ึง
ได้ตามเกณฑ์อันเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะรวมศ ูนย ์หร ือกระจายออกไปตาม11.ความย ินยอม
“การประมวลผล” หมายถ ึง การดําเน ินการหร ือชุดการดําเน ินการใดๆ ทพี่ื้นฐานการใช ้งานหร ือทางภ ูม ิศาสตร ์ “ความย ินยอม” ของเจ้าของข ้อม ูลหมายถ ึงการระบุโดยเจาะจงและช ัดเจน
กระทําต่อข ้อม ูลส่วนบุคคลหร ือชุดข ้อม ูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะว่าว ิธ ีการ โดยอ ิสระจากหลังจากได้ร ับข ้อม ูลทั ้งหมดในแถลงการณ์หร ือการกระทํา
7. ผู้ควบคุม
ท ี่เป ็นอัตโนมัต ิหร ือไม่ เช่น การเก ็บรวบรวม การบันท ึก การจัดการ การ ท ี่แสดงความเห ็นพ ้องโดยช ัดเจนว่าเจ้าของข ้อม ูลประสงค์ย ินยอมให้ม ี
“ผ ู้ควบคุม” หมายถ ึง บุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงานสาธารณะ
วางโครงสร ้าง การจัดเก ็บ การดัดแปลง หร ือ การแก้ไขเปล ี่ยนแปลง การ การประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่เก ี่ยวข ้องกับเขาหร ือเธอ
หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่เป ็นผ ู้พ ิจารณาจุดประสงค์และ
เร ียกค ืน การปร ึกษาหาร ือ การใช ้งาน การเป ิดเผยโดยการถ่ายโอน การ
ว ิธ ีการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะทํางานเด ี่ยวหร ือร่วมกับ
เผยแพร่หร ือการทําให้เข ้าถ ึงได้ การปร ับให้ตรงกันหร ือรวมกัน การ
จํากัด การลบ หร ือการทําลาย องค์กรอ ื่นๆ โดยจุดประสงค์และว ิธ ีการประมวลผลเหล่านั ้นจะกําหนด
โดยกฎหมายของสหภาพหร ือร ัฐสมาช ิก และผ ู้ควบคุม หร ือกฎเกณฑ์
3. การจํากัดการประมวลผล
อันเฉพาะเจาะจงสําหร ับการแต่งตั ้งอาจมาจากกฎหมายสหภาพหร ือร ัฐ
“การจํากัดการประมวลผล” หมายถ ึงการทําเคร ื่องหมายข ้อม ูลส่วน สมาช ิก
บุคคลท ี่จัดเก ็บไว้โดยม ีเป ้าหมายเพ ื่อจํากัดการประมวลผลในอนาคต
4. การว ิเคราะห์บุคคล 8. ผู้ประมวลผล
“ผ ู้ประมวลผล” หมายถ ึงบุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบุคคล หน่วยงาน
“การว ิเคราะห์บุคคล” หมายถ ึง การประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลโดย สาธารณะ หน่วยงานตัวแทน หร ือองค์กรอ ื่นๆ ท ี่เป ็นผ ู้ประมวลผลข ้อม ูล อัตโนมัต ิในร ูปแบบใดๆ ท ี่ม ีการใช ้ข ้อม ูลส่วนบุคคลเพ ื่อประเมส่วนบุคคลในนามของผินแง่มุม ู้ควบคุม

ความชอบธรรมในการประมวลผล

การประมวลผลจะเป ็นไปโดยชอบธรรมได้เม ื่อม ีกฎหมายเป ็นพ ื ้นฐาน ข ้อม ูลก่อนเข ้าส ู่สัญญา ชอบ ซ ึ่งผ ู้ควบคุมหร ือบุคคลภายนอกเป ็นผ ู้ดําเน ินการ เว้นเส ี
ในการประมวลผลเท่านั ้น ตามมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a – f ของ c. จําเป ็นต้องประมวลผลเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามข ้อบังคับทางกฎหมายท ี่ผแต่ว่าผลประโยชน์หรู้ ือส ิทธ ิพ ื ้นฐานและเสร ีภาพของเจ้าของ
GDPR พ ื ้นฐานทางกฎหมายสําหร ับการประมวลผลเป ็นดังต่อไปน ี ้ ควบคุมอย ู่ภายใต้บังคับ ข ้อม ูลสําคัญกว่าผลประโยชน์นั ้น และต้องม ีการคุ้มครองข ้อม ู
d. จําเป ็นต้องประมวลผลเพ ื่อคุ้มครองผลประโยชน์อันสําคัญของ ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างย ิ่งเม ื่อเจ้าของข ้อม ูลนั ้นเป ็นเด ็ก a. เจ้าของข ้อม ูลได้ย ินยอมให้ประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของเขา เจ้าของข ้อม ูล หร ือของบุคคลธรรมดาผ ู้อ ื่น
หร ือเธอเพ ื่อจุดประสงค์บางประการอย่างน้อยหน ึ่งข ้อ e. จําเป ็นต้องประมวลผลในการดําเน ินการเพ ื่อสาธารณประโยชน์
b. จําเป ็นต้องประมวลผลเพ ื่อดําเน ินการทําสัญญาซ ึ่งเจ้าของ หร ือเพ ื่อใช ้อํานาจอย่างทางการของผ ู้ควบคุม
ข ้อม ูลเป ็นค ู่สัญญา หร ือเพ ื่อดําเน ินการตามคําขอของเจ้าของf.จําเป ็นต้องประมวลผลโดยม ีจุดประสงค์เพ ื่อให้ได้ประโยชน์โดย

Stand 12/2018

ข ้อม ูลว่าด้วยการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคล

ต่อไปน ี ้เราจะแจ้งให้คุณทราบถ ึงการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคลเมทุกเมื่อื่อโดยการตั ้งค่าคุกก ี ้ ปฏ ิบัต ิตามสัญญากับคุณ ซ ึ่งเป ็นล ูกค้า การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน
ใช ้เว ็บไซต์ของเรา ข ้อม ูลส่วนบุคคล ยกตัวอย่างได้แก่ ช ื่อ ท ี่อย ู่ อ พ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR
พฤต ิกรรมผ ู้ใช ้ การประมวลผีเมลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1)
บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR เพ ื่อประมวลผลการชําระเง ิน เราจะให้ข ้อม ูลการชําระเง ินของล ูกค้า
ข ้อท ี่ 1 การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคลเม ื่อใช ้เว ็บไซต์ของเรา ได้แก่ ช ื่อ นามสกุล ท ี่อย ู่ อ ีเมล และหมายเลขโทรศ ัพท์ กับผ ู้ให้บร
(3) คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นต้องม ีความย ินยอม (ประเภท ค) ชําระเง ินท ี่เก ี่ยวข ้อง การประมวลผลข ้อม ูลจะทําเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามสั
เม ื่อม ีการใช ้เว ็บไซต์ของเราเพ ื่อร ับข ้อม ูล HEALY จะเก ็บรวบรวมเพ
คุกกียง้ท ี่ไม่ได้ม ีความจําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้ (ประเภท ก) และไม่ได้
ข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่เบราว์เซอร ์ของล ูกค้าส่งมายังเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ HEALY กับคุณ ซ ึ่งเป ็นล ูกค้าและ/หร ืออย ู่บนพ ื ้นฐานของความย ินยอมจากค
เป ็นคุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการ (ประเภท ข) จะม ีการใช ้งาน
เท่านั ้น หากล ูกค้าต้องการชมเว ็บไซต์ของ HEALY, HEALY จะเก ็บ หลังการได้ร ับความย ินยอมจากคุณเท่านั ้น การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1)
รวบรวมข ้อม ูลดังต่อไปน ี ้ซ ึ่งม ีความจําเป ็นด้วยเหตุผลทางเทคน ิค เพ ื่อ บรรทัด 1 ข ้อ a หร ือข ้อ b ของ GDPR
เรายังจะสงวนส ิทธ ิ ์ในการใช ้ข ้อม ูลท ี่เราได้เราจากคุกก ี ้จากการ
การแสดงเว ็บไซต์ต่อล ูกค้าและเพ ื่อร ับรองเสถ ียรภาพและความปลอดภัย เราใช ้ CRM และระบบการจัดการส ินค้าของTimeWaver Home GmbH
· สถานท ี่เข ้าชม ว ิเคราะห์พฤต ิกรรมการใช ้งานแบบไม่ระบุตัวตนของผ ู้เข ้าชมเว ็บไซต์ของ
สําหร ับการประมวลผลสัญญาเป ็นส่วนหน ึ่งของการประมวลผล สําหร ับ
· ท ี่อย ู่ IP เรา เพ ื่อแสดงโฆษณาท ี่เฉพาะเจาะจงสําหร ับผล ิตภัณฑ์ของเราบางอย่าง
จุดประสงค์น ี ้ ข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่จัดเก ็บภายในเป ็นส่วนหน ึ่งของก
· วันท ี่และเวลาท ี่ส่งคําขอ บนเว ็บไซต์ของเราเอง เราเช ื่อว่าคุณซ ึ่งเป ็นผ ู้ใช ้จะได้ร ับประโยชน์จาก
ซ ื ้อจะถ ูกส่งไปยัง Zoho Corporation Pvt Ltd. / Datacenter Europe.
· ความแตกต่างของเขตเวลากับเขตเวลามาตรฐานกร ีนน ิช ส ิ่งน ี ้ เน ื่องจากเราจะแสดงโฆษณาหร ือเน ื ้อหาโดยท ี่เราพ ิจารณาโดย
การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1)
(Greenwich Mean Time, GMT) อ้างอ ิงจากพฤต ิกรรมในการเป ิดด ูเว ็บไซต์ว่าตรงกับความสนใจของคุณ
บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR
· เน ื ้อหาท ี่ขอ (หน้าเว ็บโดยเจาะจง) และคุณจะเห ็นโฆษณาแบบกระจัดกระจายสุ่มๆ หร ือเน ื ้อหาท ี่คุณอาจไม่
สนใจเท่าไรน้อยลง ข้อท ี่ 7 การใช ้ข้อมูลสําหรับจุดประสงค์ด้านการตลาด จดหมายข่
· สถานะการเข ้าถ ึง/ รหัสสถานะ HTTP HEALY จะใช ้ข ้อม ูลส่วนบุคคลของล ูกค้าเพ ื่อส่งจดหมายข่าวให้ล ูกค้
· จํานวนข ้อม ูลท ี่ส่งในแต่ละกรณ ี คุกก ี ้การตลาดนั ้นจะมาจากบร ิษัทโฆษณาภายนอก (คุกก ี ้ของบุคคล
้น หากล ูกค้าได้ให้ความย ินยอมให้ม ีการใช ้งานประเภทน ี ้ล่วงห
· ส่งคําขอจากเว ็บไซต์ใด ภายนอก) และจะใช ้เพ ื่อเก ็บรวบรวมข ้อม ูลเก ี่ยวกับเว ็บไซต์ต่างๆเท่านัี่ผ ู้ใช ้
เข ้าชมเพ ื่อสร ้างโฆษณาท ี่มุ่งเน้นกลุ่มเป ้าหมายสําหร ับผ ู้ใชข้อม้นัูลท้นี่จําเป ็นต้องม ีเพ ียงอย่างเด ียวเพ ื่อให้ส่งจดหมายข่าวได้ค
· เบราว์เซอร ์
การเล ือกไม่ใช ้คุกก ี ้การตลาด ข ้อกําหนดเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับข ้อม ูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย ิ่งข ้อ
· ระบบปฏ ิบัต ิการและอ ินเตอร ์เฟซ
ท ี่ทําเคร ื่องหมายไว้ ล ูกค้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หลังการย ืนยั
· ภาษาและเวอร ์ช ันซอฟต์แวร ์ของเบราว์เซอร ์ คุณยังสามารถจัดการกับคุกก ี ้ท ี่ใช ้ในการโฆษณาออนไลน์ผ่านเคร ื่อง
HEALY จะจัดเก ็บอ ีเมลของล ูกค้าเพ ื่อจุดประสงค์ในการส่งจดหมายข่าว
ม ือท ี่พัฒนาข ึ ้นในหลายประเทศ โดยเป ็นส่วนหน ึ่งของโครงการกํากับ
หลังจากประเม ินผลทางเทคน ิคแล้ว ข ้อม ูลเหล่าน ี ้จะถ ูกลบทันท ี ตาม ล ูกค้าอาจเพ ิกถอนความย ินยอมในการจัดส่งจดหมายข่าวและยกเล ิก
มาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a – f ของ GDPR การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลเหล่า ตนเอง เช่น https://www.aboutads.info/choices/ ซ ึ่งมาจากสหร ัฐฯ

หร ือ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ซ ึ่ง การสมัครร ับจดหมายข่าวได้ทุกเม ื่อ ล ูกค้าอาจแจ้งการเพ ิกถอนความ
น ี ้จะทําเพ ื่อปกป ้องผลประโยชน์โดยชอบท ี่สําคัญกว่าในการนําเสนอ ย ินยอมโดยการคล ิกท ี่ล ิงก์ในอ ีเมลจดหมายข่าวหร ือส่งอ ีเมลไปยัง
มาจาก EU
เว ็บไซต์ของเราโดยถ ูกต้อง เป ็นส่วนหน ึ่งในการช ั่งน้ําหนักผลประโยชน์ imprint@healy.de
คุณสามารถเพ ิกถอนความย ินยอมใช ้คุกก ี ้น ี ้ได้ทุกเม ื่อโดยม ีผลใน
เช่นเด ียวกับการปฏ ิบัต ิตามกฎเกณฑ์การคุ้มครองข ้อม ูลของ EU ในแง่ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้กระทําโดยม ีพ ื ้นฐานตามความย ินยอม
ของความปลอดภัยและการเก ็บข ้อม ูลเป ็นความลับ อนาคตท ี่น ี่
ข้อท ี่ 2 การใช ้คุกก ี ้ จากล ูกค้า พ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ
การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1)
บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR GDPR
นอกจากข ้อม ูลดังท ี่กล่าวไว้ข ้างต้นแล้ว จะม ีการใช ้คุกก ี ้หร ือเทคโนโลย ี ข้อท ี่ 8 การใช ้เคร ื่องม ือภายนอก
(4) การบร ิหารจัดการและการลบคุกก ี ้ทั ้งหมด
ท ี่คล้ายกัน เช่น พ ิกเซล (จากน ี ้จะเร ียกโดยทั่วไปว่า “คุกก ี ้”) บน เคร ื่องม ือหลากหลายจากบร ิษัทต่างๆ จะผสานรวมอย ู่ในเว ็บไซต์ของเรา
คอมพ ิวเตอร ์ของคุณเม ื่อคุณใช ้และเข ้าชมเว ็บไซต์ของเรา คุกก ีนอกจากน้เป็น ี ้ คุณยังสามารถตั ้งอ ินเทอร ์เน ็ตเบราว์เซอร ์ของคุณไม่ให้จัด
ซ ึ่งช่วยให้เราสามารถประเม ินพฤต ิกรรมผ ู้ใช ้ของคุณ หร ือสร ้างล ิงก์
ไฟล์ข ้อความขนาดเล ็กท ี่จัดเก ็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางบนคอมพ ิวเตอรเก็บคุกก์ ี ้ต่างๆ บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ หร ือให้ถามคุณทุกคร ั ้ง
เว ็บไซต์อ ื่นๆ ม ีการจัดทําสัญญาการประมวลผลข ้อม ูลของคุณแยกต่าง
ของคุณเพ ื่อจัดเก ็บข ้อม ูลบางอย่าง หร ือไฟล์ภาพ เช่น พ ิกเซล ครว่ายอมรั้งต่อับการตั ้งค่าเก ี่ยวกับคุกก ี ้หร ือไม่ เม ื่อตั ้งค่าคุกก ี ้คร ั ้งหน ึ่งแล้ว
ไปท ี่คุณเข ้าชมเว ็บไซต์ของเราโดยใช ้อุปกรณ์ปลายทางเด ียวกัน ขคุณยังจะสามารถลบคุกก้อมูล หากกับบร ิษัทดังต่อไปน ี ้ เพ ื่อร ับรองว่าข ้อม ูลส่วนบุคคลของผ ู้ใ
ี ้เหล่านั ้นได้ทุกเม ื่อ สามารถด ูว ิธ ีการทํางาน
ร ับความคุ้มครอง
ท ี่จัดเก ็บไว้ในคุกก ี ้จะถ ูกส่งกลับไปท ี่เว ็บไซต์ของเรา (“คุกกทัี้งหมดโดยละเอ้ของบุคคล ียดได้ในฟ ังก์ช ันช่วยเหล ือในเบราว์เซอร ์ของคุณ
เราทํางานร่วมกับผ ู้ให้บร ิการดังต่อไปน ี ้
ท ี่หน ึ่ง”) หร ือไปยังเว ็บไซต์อ ื่นซ ึ่งเป ็นเจ้าของคุกก ี ้ (“คุกกโปรดทราบว่าการปี้ของบุคคล ิดใช ้งานคุกก ี ้โดยทั่วไปอาจส่งผลให้เก ิดข ้อจํากัดใน
ภายนอก”) การทํางานต่างๆ บนเว ็บไซต์ของเรา การใช ้ Google Analytics
เว ็บไซต์นั ้นๆ จะจดจําได้ว่าคุณเคยเข ้าถ ึงและเย ี่ยมชมด้วยเบราว์เซอรข้อท3์ไฟล์ข้อมูลจราจรของเซ ิร ์ฟเวอร ์ เว ็บไซต์น ี ้ใช ้ Google Analytics ซ ึ่งเป ็นบร ิการว ิเคราะห์เว ็บไซต์
บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ด้วยข ้อม ูลท ี่จัดเก ็บและส่งกลับมา เราใช ้ จาก Google Inc. (“Google”) Google Analytics ใช ้ส ิ่งท ี่เร ียกว่า
คุณสามารถเย ี่ยมชมเว ็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข ้อม ูลส่วนบุคคล
ข ้อม ูลน ี ้เพ ื่อออกแบบและแสดงเว ็บไซต์ให้เหมาะสมกับคุณท ี่สุด ตาม “คุกก ี ้” ซ ึ่งเป ็นไฟล์ข ้อความท ี่จะจัดเก ็บในคอมพ ิวเตอร ์ และช่วยใน
ใดๆ ทุกคร ั ้งท ี่คุณเข ้าถ ึงเว ็บไซต์ของเรา ข ้อม ูลการใช ้งานจะส่งมาท ี่
ความชอบของคุณ ม ีเพ ียงตัวคุกก ี ้เองเท่านั ้นท ี่จะได้ร ับการระบุตัวบน ว ิเคราะห์การใช ้งานเว ็บไซต์ของคุณ ข ้อม ูลเก ี่ยวกับการใช ้งานเว ็บไซต
เราหร ือเว ็บโฮสต์/ ผ ู้ให้บร ิการสารสนเทศของเรา ผ่านอ ินเทอร ์เน ็ต
อุปกรณ์ปลายทางของคุณ ข ้อม ูลส่วนบุคคลจะถ ูกจัดเก ็บหลังจากนั ้น เก ี่ยวข ้องซ ึ่งสร ้างโดยคุกก ี ้นั ้นมักจะถ ูกส่งไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ
เบราว์เซอร ์ของคุณ และจัดเก ็บไว้ในข ้อม ูลจราจรคอมพ ิวเตอร ์ (หร ือท ี่
เม ื่อได้ร ับความย ินยอมโดยช ัดแจ้งจากคุณ หร ือเม ื่อม ีความจําเป ็นโดย ในสหร ัฐอเมร ิกา และจัดเก ็บไว้ท ี่นั่น อย่างไรก ็ตาม หากเป ิดใช ้การ
เร ียกว่า ไฟล์ข ้อม ูลจราจรของเซ ิร ์ฟเวอร ์) ข ้อม ูลท ี่จัดเก ็บน ี ้ได้แก่ ช ื่อ
หล ีกเล ี่ยงไม่ได้เพ ื่อให้สามารถใช ้บร ิการตามท ี่เราเสนอและคุณร ้องขอ ป ิดบัง IP บนเว ็บไซต์นั ้นๆ Google จะย่อท ี่อย ู่ IP ของคุณก่อนจะส่งไป
ของหน้าเว ็บท ี่เข ้าถ ึง วันท ี่และเวลาท ี่เข ้าถ ึง ท ี่อย ู่ IP ปร ิมาณข ้อม ูลท ี่
เว ็บไซต์น ี ้จะใช ้คุกก ี ้ประเภทดังต่อไปน ี ้ โดยอธ ิบายขอบเขตและการโอนถ่าย และผ ู้ให้บร ิการท ี่ร ้องขอ เป ็นต้น ท ี่เซ ิร ์ฟเวอร ์ ภายในร ัฐสมาช ิกสหภาพยุโรปหร ือในร ัฐท ี่ทําข ้อตกลงก
ทํางานไว้ด้านล่าง เขตเศรษฐก ิจยุโรป ม ีเพ ียงกรณ ียกเว้นเท่านั ้นท ี่จะส่งท ี่อย ู่ IP แบบ
การประมวลผลน ี ้กระทําโดยม ีพ ื ้นฐานอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f
· คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้ (ประเภท ก) ไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ Google ในสหร ัฐอเมร ิกาและย่อท ี่อย ู่ท ี่นั่น Goog
ของ GDPR เพ ื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมในการร ับรองว่าเว ็บไซต์ของ
· คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการ (ประเภท ข) ใช ้ข ้อม ูลน ี ้ในฐานะผ ู้ดําเน ินการของเว ็บไซต์น ี ้ในการประเม ินการใช
เราจะดําเน ินการได้โดยไม่ม ีป ัญหา และเพ ื่อปร ับปรุงบร ิการต่างๆ ของเรา
· คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นต้องม ีความย ินยอม (ประเภท ค) งานเว ็บไซต์ของคุณ เพ ื่อสร ้างรายงานเก ี่ยวกับก ิจกรรมบนเว ็บไซต์และ
ข้อท ี่ 4 การเก็บรวบรวมและการใช ้งานข้อมูลส่วนบุคคลในกรณ ีท ี่
ในแต่ละกรณ ี เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าม ีการตั ้งค่าและใช ้งานคุกก ้ ให้บร ิการเพ ิ่มเต ิมท ี่เก ี่ยวข ้องกับการใช ้งานเว ็บไซต์และเว ็บไซต์ท
ประเภทใดบ ้างสําหร ับเคร ื่องม ือแต่ละอย่างท ี่เราใช ้ ม ีการร ้องขอข้อมูลต ิดต่อ ไปยังผ ู้ดําเน ินการของเว ็บไซต์น ี ้
เม ื่อคุณต ิดต่อ HEALY ทางอ ีเมลหร ือผ่านแบบฟอร ์มต ิดต่อ HEALY จัด
(1) คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้ (ประเภท ก) ท ี่อย ู่ IP ท ี่ส่งจากเบราว์เซอร ์ของคุณในบร ิบทท ี่เก ี่ยวข ้องกับ
เก ็บข ้อม ูลท ี่คุณให้ (อ ีเมล ช ื่อและนามสกุลของคุณ หากม ี) เพ ื่อตอบ
คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้จะร ับรองการทํางานต่างๆคําถามของคุณโดยคุณจะ Google Analytic จะไม่ผนวกรวมกับข้อมูลอ ื่นๆ ของ Google
HEALY จะลบข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมในบร ิบทน ี ้เม ื่อไม่
คุณสามารถตั ้งค่าไม่ให้ม ีการสร ้างและจัดเก ็บคุกก ี ้ไว้ได้ผ่านการ
ไม่สามารถใช ้งานหน้าเว ็บไซต์ของเราตามท ี่ตั ้งใจได้หากไม่ม ีคุกกจําเปี้น็นต้องจัดเกี ็บอ ีกต่อไป เช่น เม ื่อตอบข ้อกังวลของคุณแล้ว ม ิเช่นนั ้น
โดยเราจะเป ็นผ ู้ใช ้งานคุกก ี ้เหล่าน ี ้เพ ียงผ ู้เด ียว จ ึงเร ียกว่าเปจะมีการจํา็นคุกกัดการประมวลผลในกรณี้ ซอฟต์แวร ์เบราว์เซอร ์ของคุณ อย่างไรก ็ตาม เราจะต้องช ี ้แจงว่าคุณอาจ
ีท ี่ต้องเก ็บข ้อม ูลไว้ตามกฎหมาย
ของบุคคลท ี่หน ึ่ง นั่นหมายความว่าข ้อม ูลทั ้งหมดท ี่จัดเก ็บไว้ในคุกก ี น ี ้ ไม่สามารถใช ้คุณลักษณะทั ้งหมดของเว ็บไซต์ได้ในกรณ ีน ี ้ นอกจาก
การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้กระทําโดยม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บน
จะถ ูกส่งกลับมาท ี่เว ็บไซต์ของเรา นั ้น คุณยังสามารถป ้องกันไม่ให้ Google เก ็บรวบรวมข ้อม ูลท ี่สร ้างโ
มาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR โดยเก ี่ยวเน ื่องกับความย ินยอม
คุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้จะทําหน้าท ี่เพ ื่อร ับรองว่าจากลูกค้าในฐานะผ ู้ คุกก ี ้และข ้อม ูลท ี่เก ี่ยวข ้องกับการใช ้งานเว ็บไซต์ (รวมถ ึงท ี่อย ู
คุณ) เช่นเด ียวกับการประมวลผลข ้อม ูลดังกล่าวโดย Google โดยการ
ใช ้ท ี่ลงทะเบ ียนแล้ว คุณจะเข ้าส ู่ระบบอย ู่ต่อไปเม ื่อเข ้าถ ึงหน้ารองต่างๆ
ข้อท ี่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเม ื่อทําส ัญญาและชําระ
ในเว ็บไซต์ของเรา และไม่จําเป ็นต้องกรอกข ้อม ูลเข ้าส ู่ระบบใหม่ทุกคร ั ้ง ดาวน์โหลดและต ิดตั ้งปลั ๊กอ ินในล ิงก์ต่อไปน ี ้: http://tools.google.
ท ี่เร ียกชมหน้าเว ็บใหม่ เป ็นต้น เง ิน com/dlpage/gaoptout?hl=de
เม ื่อล ูกค้าสั่งซ ื ้อผล ิตภัณฑ์ เราจะจัดเก ็บข ้อม ูลส่วนบุคคลต่อไปน ี ้ใน
การใช ้งานคุกก ี ้ท ี่จําเป ็นโดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้บนเว ็บไซต์ของเรานั ้น เว ็บไซต์น ี ้ใช ้ Google Analytics พร ้อมส่วนต่อขยาย “_anonymi-
ระหว่างการลงทะเบ ียนท ี่จําเป ็นสําหร ับการสั่งซ ื ้อ: zeIp()” ดังนั ้น ท ี่อย ู่ IP จะได้ร ับการประมวลผลหลังจากถ ูกย่อลงแล้ว ซ
ทําได้โดยไม่ต้องม ีความย ินยอมของคุณ ด้วยเหตุผลน ี ้ คุกก ี ้ท ี่จําเป ็น
1. คํานําหน้าช ื่อ หมายความว่าจะไม่สามารถเช ื่อมโยงไปยังบุคคลใดโดยเจาะจงได้ หาก
โดยหล ีกเล ี่ยงไม่ได้นั ้นจะไม่สามารถเป ิดหร ือป ิดใช ้งานได้แบบเฉพาะ
2. นามสกุล ข ้อม ูลของคุณท ี่ถ ูกเก ็บรวบรวมไปนั ้นเช ื่อมโยงถ ึงคุณโดยตรง การ
รายการ อย่างไรก ็ตาม คุณสามารถป ิดใช ้งานคุกก ี ้ในเบราว์เซอร ์ของคุณ เช ื่อมต่อเช่นนั ้นจะถ ูกตัดออกโดยทันท ี และจะลบข ้อม ูลส่วนบุคคลนั
ได้ทุกเม ื่อ (ด ูด้านล่าง) 3. ท ี่อย ู่
4. หมายเลขโทรศ ัพท์ โดยทันท ีเช่นกัน

การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) เราใช ้ Google Analytics เพ ื่อให้สามารถว ิเคราะห์และปร ับปรุงการใช ้
บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR 5. อ ีเมล
(2) คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการ (ประเภท ข) 6. หากม ี ท ี่อย ู่ในการจัดส่งอ ื่น งานเว ็บไซต์ของเราเป ็นประจํา สถ ิต ิท ี่ได้ร ับมานั ้นช่วยให้เราสามารถ
ปร ับปรุงบร ิการและทําให้เว ็บไซต์น่าสนใจมากข ึ ้นสําหร ับคุณในฐานะผ
7. บัตรเครด ิต ข ้อม ูลธนาคารและการหักบัญช ี
คุกก ี ้เพ ื่อการทํางานทําให้เว ็บไซต์ของเราสามารถจัดเก ็บข ้อม ูลท ี่ ย ใช ้ สําหร ับข ้อยกเว้นว่าด้วยการส่งข ้อม ูลส่วนบุคคลไปยังสหร ัฐอเมร ิ
ป ้อนเข ้ามาแล้ว (เช่น ช ื่อท ี่ลงทะเบ ียน หร ือการเล ือกภาษา) และเพHEALYื่อ จะใช ้ข ้อม ูลเหล่าน ี ้เพ ื่อการปฏ ิบัต ิตามสัญญาและการต ิดต่อกับ
ทํางานให้คุณได้ด ีข ึ ้นและเป ็นส่วนตัวมากข ึ ้น โดยอ้างอ ิงจากขลูดค้าท้อมูลนี่จําเป้ Google ได้ปฏ ิบัต ิตามกรอบข ้อตกลงการโอนข ้อม ูลระหว่างสหภาพยุโรป
็นภายในบร ิบทน ี ้เท่านั ้น นั่นรวมถ ึงการจัดเตร ียม การจัด
และสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy Shield) https://www.privacys-
คุกก ี ้เหล่าน ี ้เก ็บรวบรวมและจัดเก ็บเพ ียงข ้อม ูลท ี่ไม่ระบุตัวตนเท่ทําและการประมวลผลสัญญานั้น การร ับประกันต่างๆ และการกลับสัญญา hield.gov/EU-US-Framework
เพ ื่อไม่ให้สามารถต ิดตามความเคล ื่อนไหวของคุณบนเว ็บไซต์อ ื่นๆหากจําเป ็น ข ้อม ูลจะถ ูกจัดเก ็บไว้จนกว่าจะปฏ ิบัต ิตามสัญญาเสร ็จส ิ ้น Google
ข ้อม ูลผ ู้ให้บร ิการภายนอก: Google Dublin,
ในกรณ ีท ี่ต้องม ีระยะเวลาจัดเก ็บตามกฎหมายและในเช ิงพาณ ิชย ์ ข ้อม ูล
คุกก ี ้การปฏ ิบัต ิการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลของคุณ ว่าคุณใช ้เว ็บไซต์ของเรา Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax:
อาจถ ูกจัดเก ็บไว้นานถ ึง 10 ป ี
อย่างไรเพ ื่อปร ับปรุงความน่าด ึงด ูด เน ื ้อหา และการทํางาน คุกก ี ้เหล่าน ี ้ +353 (1) 4361001. ข ้อตกลงการให้บร ิการ:
ช่วยให้เราพ ิจารณาว่าหน้ารองในเว ็บไซต์ของเราม ีผ ู้เข ้าชมหร ือไม่การประมวลผลขและ ้อม ูลเช่นน ี ้กระทําตามสัญญาโดยม ีพ ื ้นฐานอย ู่บน
ผ ู้ใช ้สนใจเน ื ้อหาใดเป ็นพ ิเศษ เป ็นต้น โดยเจาะจงแล้ว เราบันท ึกจํานวนมาตรา6(1) บรรทัด 1 ข ้อ b ของ GDPR พ ื ้นฐานทางกฎหมายสําหร ับ http://www.google.com/analytics/terms/de.html, ภาพรวมความ
เป ็นส่วนตัว: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/

คร ั ้งท ี่เข ้าชมหน้าหน ึ่ง จํานวนผ ู้ชมหน้าย่อย ระยะเวลาท ี่ใชการจัดเก้บนเว็บไซต์็บข้อม ูลต่อไปโดยม ีเหตุผลตามกฎหมายแพ่งและภาษ ีม ีความ
privacy.html และนโยบายความเป ็นส่วนตัว: http://www.google.de/
ของเรา ลําดับการเข ้าชมหน้าต่างๆ คําท ี่ค้นหาคําไหนท ี่นําคุณมายังจําเป็นเพ ื่อปฏ ิบัต ิตามข ้อบังคับตามกฎหมายตามมาตรา 6 (1) บรรทัด 1
เว ็บไซต์ของเรา ประเทศ ภ ูม ิภาค เช่นเด ียวกับสัดส่วนของอุปกรณ์พกพา้อc ของ GDPR intl/de/policies/privacy
นอกจากน ี ้ เว ็บไซต์น ี ้ยังใช ้ Google Analytics ในการว ิเคราะห์การ
ท ี่เข ้าถ ึงเว ็บไซต์ของเรา เรายังจะบันท ึกความเคล ื่อนไหว “การคลข้อทิก”ี่และ6 การถ่ายโอนข้อมูล
เคล ื่อนไหวของผ ู้ใช ้ข ้ามอุปกรณ์ ซ ึ่งการว ิเคราะห์เช่นน ี ้จะกระทํา
การเล ื่อนเมาส ์คอมพ ิวเตอร ์เพ ื่อทําความเข ้าใจว่าส่วนใดในเว ็บไซต์ของ
HEALY จะเป ิดเผยข ้อม ูลส่วนบุคคลของล ูกค้าในขอบเขตท ี่จําเป ็น
เราท ี่ผ ู้ใช ้ให้ความสนใจเป ็นพ ิเศษ ดังนั ้น เราจ ึงสามารถปร ับแต่งเน ื ้อหา ID ผ ู้ใช ้ คุณม ีตัวเล ือกท ี่จะป ิดการว ิเคราะห์การใช ้งานบนอุปกรณ์
สําหร ับการปฏ ิบัต ิตามสัญญา หร ือเพ ื่อผลประโยชน์อันชอบของ HEALY
ของเว ็บไซต์ของเราให้เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของผ ู้ใช ้ของเราและ ในบัญช ีของคุณภายใต้ “ข ้อม ูลของฉัน” และ “ข ้อม ูลส่วนบุคคล”
HEALY ใช ้ผ ู้ให้บร ิการภายนอก (ผ ู้ประมวลผล) ในการปฏ ิบัต ิตาม การใช ้งาน Google Analytics ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6
ปร ับการบร ิการของเราให้เหมาะสมท ี่สุด ท ี่อย ู่ IP ของคอมพ ิวเตอร ์ของ
สัญญา ม ีการจัดทําสัญญาการประมวลผลข ้อม ูลแยกกันกับผ ู้ให้บร ิการ
คุณท ี่ส่งมาด้วยเหตุผลทางเทคน ิคจะได้ร ับการป ิดบังตัวตนโดยอัตโนมัต ิ (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอมของคุณ ระยะเวลาในการ
เพ ื่อร ับรองว่าข ้อม ูลส่วนบุคคลของล ูกค้าจะได้ร ับความคุ้มครอง
และเราจะไม่สามารถหาข ้อสรุปใดๆ เก ี่ยวกับผ ู้ใช ้ท ี่เป ็นป ัจเจกได้ จัดเก ็บคุกก ี ้ ซ ึ่งเก ็บไว้บนหน้าเว ็บน ี ้จะนานถ ึง 12 เด ือน
เพ ื่อให้ทําการจัดส่งได้ เราจะให้ช ื่อ นามสกุล ท ี่อย ู่ อ ีเมล และหมายเลข
คุณสามารถยกเล ิกการใช ้งานคุกก ี ้เพ ื่อการทํางานและการปฏ ิบัต ิการได้ ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics
โทรศ ัพท์ของล ูกค้าแก่บร ิษัทขนส่ง การถ่ายโอนข ้อม ูลน ี ้จะทําเพ ื่อ

หากคุณย ินยอมให้ม ีการใช ้ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics ใดๆ เหน ือขอบเขตและการใช ้งานข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมด้วยเคร ื่องมabout/privacyือนี้
เว ็บไซต์น ี ้จะให้ฟ ังก์ช ันท ี่ปร ับขยายของ Google Analytics เพ ิ่มเตเพิ่มเติม ิมโดย Google และเราจ ึงแจ้งให้คุณทราบถ ึงส ิ่งท ี่เราร ู้ดังต่อไปน ี ้
สามารถด ูนโยบายการใช ้ข ้อม ูลฉบับเต ็มของ Facebook ได้ท ี่
จากฟ ังก์ช ันมาตรฐาน ฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics ท ี่ใช เม้บนื่อผสานรวมบร ิการ Ads Conversion, Google จะได้ร ับข ้อม ูลว่าคุณ
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
เว ็บไซต์น ี ้ได้แก่ รายงานผลการปฏ ิบัต ิงานตามลักษณะประชากรและได้เร ียกด ูส่วนท ี่เก ี่ยวข ้องในเว ็บไซต์ของเราหร ือคล ิกท ี่โฆษณาจากเรา
ความสนใจจาก Google Analytics หากคุณลงทะเบ ียนกับบร ิการ Google, Google จะสามารถกําหนดการ นโยบายข ้อม ูลของ Facebook ยังม ีข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับการประเม ิ
ผลข ้อม ูลอ ีกด้วย:
เย ี่ยมชมไปยังบัญช ีของคุณได้ และแม ้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบ ียนกับ
เพ ื่อการน ี ้ เราจะใช ้คุกก ี ้ของบุคคลแรก (เช่น คุกก ี ้ของ Google https://www.facebook.com/about/privacy/
Google และ/หร ือคุณไม่ได้เข ้าส ู่ระบบ ผ ู้ให้บร ิการรายน ี ้ยังอาจตรวจ
Analytics) และคุกก ี ้ของบุคคลภายนอก (เช่น คุกก ี ้ของ DoubleClick) สามารถเล ือกไม่ใช ้ได้ท ี่น ี่ https://www.facebook.com/set-
พบและจัดเก ็บท ี่อย ู่ IP ของคุณ
ร่วมกันเพ ื่อช่วยให้เราว ิเคราะห์ว่าผ ู้เย ี่ยมชมเว ็บไซต์ของเรานั ้น โดย tings?tab=ads และท ี่น ี่ http://www.youronlinechoices.com
ปกต ิแล้วม ีคุณสมบัต ิของประชากรและความสนใจอย่างไร ด้วยว ิธ ีการทFacebookี่ Custom Audiences – Facebook Pixel
Facebook Inc. ซ ึ่งเป ็นบร ิษัทแม่ในสหร ัฐฯ ของบร ิษัท Facebook
ไม่เป ิดเผยตัวตนและเป ็นการด ูแบบรวบยอด เราใช ้ข ้อม ูลน ี ้เพ ื่อปร ับปรุง
เว ็บไซต์ของเรา เว ็บไซต์ใช ้ฟ ังก์ช ันการตลาดซ ้ํา “Custom Audiences” ของ Ireland จํากัด ได้ร ับการร ับรองภายใต้ข ้อตกลงการโอนข ้อม ูลระหว่าง
Facebook Inc. (“Facebook”) เพ ื่อต ิดต่อคุณอ ีกคร ั ้งภายใน 6 เด ือน
สหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy Shield) และจ ึงปฏ ิบัต ิ
คุณสามารถหล ีกเล ี่ยงการม ีส่วนร่วมในกระบวนการต ิดตามเช่นน ี ้ได้นั่นช่วยให้ผ ู้ใช ้เว ็บไซต์สามารถชมโฆษณาตามความสนใจ (“Facebook
ตามบทบัญญัต ิในกฎหมายคุ้มครองข ้อม ูลของสหภาพยุโรป สามารถด ู
โดยหลายทาง ได้แก่ ก) ตั ้งค่าซอฟต์แวร ์เบราว์เซอร ์ของคุณให้เหมาะสมAds”) เม ื่อเข ้าชมเคร ือข่ายโซเช ียลของ Facebook หร ือเว ็บไซต์อ ื่นๆ
ข) ป ิดใช ้การตั ้งค่าโฆษณา Google ท ี่ https://www.google.com/ ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับสถานะ Privacy Shield ของ Facebook ได้ท ี่
ท ี่ใช ้กระบวนการน ี ้ เราใช ้ส ิ่งน ี ้เพ ื่อผลประโยชน์ในการแสดงโฆษณาให้
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000G-
ads/preferences/?hl=de ค) โดยการตั ้งค่าคุกก ี ้ท ี่เหมาะสม [ล ิงก์ไปคุณเห ็น ซ ึ่งเป ็นผลประโยชน์สําหร ับคุณด้วย เพ ื่อให้เว ็บไซต์ของเราม ี
ยังหน้าการตั ้งค่าคุกก ี ้] เราขอแจ้งว่าในกรณ ีน ี ้ คุณอาจไม่สามารถใชความน่าสนใจมากข้ ึ ้นสําหร ับคุณ nywAAC&status=Active
ในฐานะผ ู้ดําเน ินการหน้าแฟนเพจ Facebook เราไม่สามารถประเม ินการ
งานฟ ังก์ช ันทั ้งหมดในการบร ิการน ี ้ ระยะเวลาการจัดเก ็บนั ้นนานถ ึง 26
เบราว์เซอร ์ของคุณจะเร ิ่มการเช ื่อมต่อโดยตรงอัตโนมัต ิกับเซ ิร ์ฟเวอร ์
เด ือน การใช ้งานฟ ังก์ช ันโฆษณาของ Google Analytics ม ีพ ื ้นฐานทาง ถ่ายโอนและการประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของผ ู้ใช ้เพ ิ่มเต ิมในหร ือไป
ของ Facebook เป ็นผลมาจากเคร ื่องม ือการตลาดท ี่ใช ้ เราไม่ม ีอ ิทธ ิพล
ยังประเทศท ี่สาม เช่น สหร ัฐอเมร ิกา และความเส ี่ยงท ี่เก ี่ยวข ้องและอาจ
กฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอม ใดๆ เหน ือขอบเขตและการใช ้งานข ้อม ูลท ี่เก ็บรวบรวมด้วยเคร ื่องม ือน ี ้
ของคุณ เก ิดข ึ ้นได้สําหร ับคุณ ซ ึ่งเป ็นผ ู้ใช ้
เพ ิ่มเต ิมโดย Facebook และเราจ ึงแจ้งให้คุณทราบถ ึงส ิ่งท ี่เราร ู้ดังต่อไป
การใช ้ Google Maps (3) ฟ ังก์ช ัน Insights
น ี ้ เม ื่อผสานรวมบร ิการ Facebook Custom Audiences, Facebook
จะได้ร ับข ้อม ูลว่าคุณได้เร ียกด ูเว ็บไซต์ท ี่เก ี่ยวข ้องกับช่นอกจากนงทางออนไลน์ี้Facebook ยังให้ข ้อม ูลทางสถ ิต ิจํานวนหน ึ่งไปยัง SBS-
เราใช ้ Google Maps บนเว ็บไซต์เพ ื่อแสดงตําแหน่งท ี่ตั ้งของเราและ Legal ในฐานะด ูดําเน ินการแฟนเพจโดยฟ ังก์ช ันท ี่เร ียกว่า “Insights”
เพ ื่ออธ ิบายถนนหนทาง Google LLC, Gordon House, Barrow Street, ของเราหร ือคล ิกท ี่โฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบ ียนกับบร ิการ
Facebook, Facebook จะสามารถกําหนดการเย ี่ยมชมไปยังบัญช ีของ สถ ิต ิเหล่าน ี ้สร ้างข ึ ้นและมาจาก Facebook ในฐานะผ ู้ดําเน ินการ
Dublin 4, Ireland เป ็นผ ู้ให้บร ิการน ี ้ โดยต่อจากน ี ้จะอ้างอ ิงถ ึงว่า
“Google” คุณได้ และแม ้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบ ียนกับ Facebook และ/หร ือคุณไม่หน้าแฟนเพจ เราไม่ม ีอ ิทธ ิพลเหน ือการสร ้างสถ ิต ิเหล่าน ี ้ และโดย
ได้เข ้าส ู่ระบบ ผ ู้ให้บร ิการรายน ี ้ยังอาจตรวจพบและจัดเก ็บท ี่อยเฉพาะอย่างยู่IPของิ่ง เราไม่สามารถหยุดยั ้งฟ ังก์ช ันน ี ้ได้ ในแง่ของฟ ังก์
Google ร ับประกันว่าจะปฏ ิบัต ิตามข ้อกําหนดคุ้มครองข ้อม ูลของ EU “Insights” เราจะสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลต่อไปน ี ้ในหมวดหม ู่ “แฟน” “ผ ู้
คุณและร่องรอยระบุตัวตนอ ื่นๆ ไว้ได้
เม ื่อม ีการประมวลผลข ้อม ูลในสหร ัฐฯ ด้วยการร ับรองภายใต้ข ้อตกลง ต ิดตาม” “บุคคลท ี่เข ้าถ ึง” และ “บุคคลท ี่โต้ตอบด้วย” ภายในระยะเวลาท ี
การโอนข ้อม ูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกา (EU-U.S. Privacy และแม ้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบ ียนกับ Facebook และ/หร ือคุณไม่ได้เข ้าส ู่
Shield) http://www.privacyshield.gov เล ือกได้:
ระบบ ผ ู้ให้บร ิการรายน ี ้ยังอาจตรวจพบและจัดเก ็บท ี่อย ู่ IP ของคุณและ
ร่องรอยระบุตัวตนอ ื่นๆ ไว้ได้ ก ิจกรรมในเพจ เช่น การเข ้าชมเพจ การพร ีว ิวเพจ ก ิจกรรมบนเพจ
จะม ีการเช ื่อมต่อไปยังเซ ิร ์ฟเวอร ์ของ Google ในสหร ัฐฯ เม ื่อเร ียกด ู ก ิจกรรมท ี่เข ้าถ ึง เช่น การคล ิก “ไลค์” จํานวนบุคคลท ี่เข ้าถ ึง และกา
โปรดด ูข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับหลักการประมวลผลข ้อม ูลของ
เว ็บไซต์ของเรา เพ ื่อเป ิดใช ้งานการแสดงฟอนต์บางชน ิดบนเว ็บไซต์ แนะนํา ก ิจกรรมการม ีส่วนร่วม เช่น การโต้ตอบเพ ื่อม ีส่วนร่วม การชม
หากคุณเร ียกด ูส่วนประกอบ Google Maps ท ี่ผสานอย ู่ในช่องทาง Facebook ได้ท ี่ https://www.facebook.com/about/privacy
ว ิด ีโอ การแสดงความค ิดเห ็น การแบ่งป ัน
คุกก ี ้ท ี่ใช ้: ประเภท ค คุณสามารถด ูข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมได้ในหัวข ้อ “คุกก ี ้”
ออนไลน์ต่างๆ ของเรา Google จะจัดเก ็บคุกก ี ้ไว้ในอุปกรณ์ปลายทาง นอกจากน ี ้ เรายังจะได้ร ับข ้อม ูลทางสถ ิต ิเก ี่ยวกับกลุ่มต่างๆ บน
ของคุณผ่านเบราว์เซอร ์อ ินเทอร ์เน ็ต จะม ีการประมวลผลการตั ้งค่าการใช ้งาน Facebook Custom Audiences ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่
และข ้อม ูลผ ู้ใช ้งานเพ ื่อแสดงตําแหน่งของเราและสร ้างคําอธ ิบายบอกบนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ a ของ GDPR และความย ินยอมของคุณ Facebook ท ี่เช ื่อมโยงกับหน้าแฟนเพจของเรา เรายังจะสามารถระบุ
ตัวตนผ ู้ต ิดตามและแฟนของเพจ และสามารถด ูโปรไฟล์และข ้อม ูลอ ื่นๆ
เส ้นทาง ในบร ิบทน ี ้ เราไม่อาจยกเว้นไม่ให้ Google ใช ้เซ ิร ์ฟเวอร ์ใน
สหร ัฐอเมร ิกา ข้อท ี่ 9 หน้าแฟนเพจ Facebook ท ี่พวกเขาแบ่งป ันได้ โดยจะเป ็นไปตามข ้อตกลงในการให้บร ิการของ
สําหร ับบร ิการให้ข ้อม ูลท ี่ม ีอย ู่บนหน้าท ี่ HEALY ใช ้แพลตฟอร ์ม
พ ื ้นฐานทางกฎหมายอย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR ผล ทางเทคน ิคและการบร ิการของบร ิษัท Facebook Ireland จํากัด 4 Facebook ซ ึ่งผ ู้ใช ้ทุกคนได้ยอมร ับเม ื่อสร ้างโปรไฟล์ Facebook
Facebook ให้ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมไว้ในล ิงก์ต่อไปน ี ้
ประโยชน์โดยชอบของเราค ือการปร ับการทํางานของช่องทางออนไลน์ Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
ต่างๆ ของเราให้ม ีความเหมาะสมท ี่สุด (“Facebook”)
การเช ื่อมต่อกับ Google ท ี่ทําในลักษณะน ี ้จะช่วยให้ Google ในความเห ็นของ ECJ (ศาลยุต ิธรรมสหภาพยุโรป) Facebook และผ ู้ HEALY ใช ้ข ้อม ูลท ี่ม ีอย ู่น ี่แบบโดยรวม เพ ื่อทําให้โพสต์และก ิจกร
พ ิจารณาได้ว่าเว ็บไซต์ใดท ี่ส่งคําขอของคุณ และจะต้องส่งคําอธ ิบาย หน้าแฟนเพจด ึงด ูดผ ู้ใช ้ได้มากข ึ ้น ยกตัวอย่างเช่น เพ ื่อวางแผนเน ื
ดําเน ินการแฟนเพจ Facebook เป ็นผ ู้ควบคุมร่วมกันภายในขอบเขตของ
เส ้นทางกลับมายังท ี่อย ู่ IP ใด และเวลาท ี่จะโพสต์ การประมวลผลข ้อม ูลเช่นน ี ้ม ีพ ื ้นฐานทางกฎหมาย
GDPR มาตรา 26 ท ี่เก ี่ยวข ้องกับข ้อม ูลส่วนบุคคลท ี่ได้ร ับการประมวล
หากคุณไม่ยอมร ับการประมวลผลน ี ้ คุณสามารถหล ีกเล ี่ยงการต ิดผลผ่านแฟนเพจ Facebook ด้วยเหตุน ี ้ Facebook และ HEALY ได้ทํา อย ู่บนมาตรา 6 (1) บรรทัด 1 ข ้อ f ของ GDPR โดยเป ็นผลประโยชน์โดย
ตั ้งคุกก ี ้โดยการตั ้งค่าท ี่เหมาะสมในเบราว์เซอร ์อ ินเทอร ์เน ็ตของคุณสัญญากันว่าด้วยความร ับผ ิดชอบร่วมกัน ซ ึ่งด ูได้ท ี่น ี่ ชอบของเราในการปร ับข ้อเสนอของเราให้เหมาะสมท ี่สุด
สามารถด ูรายละเอ ียดด้านบนใดใต้หัวข ้อ “คุกก ี ้” (4) ระยะเวลาการเก็บรักษา
HEALY จะให้ข ้อม ูลต่อไปน ี่กับคุณว่าด้วยการประมวลผลข ้อม ูลบนหน้า
นอกจากน ี ้ การใช ้ Google Maps และข ้อม ูลท ี่ได้จาก Google Mapsแฟนเพจ Facebook ของเรา เราจะเก ็บร ักษาข ้อม ูลท ี่ส่งมาโดย Facebook ตราบเท่าท ี่ผลประโยชน์
จะม ีการกํากับด ูแลโดยข ้อตกลงการใช ้งานของ Google https:// (1) ผู้ควบคุม ของเราจะไม่ล่วงเก ินผลประโยชน์ของคุณหากลบหร ือทําข ้อม ูลดังกล่าว
policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de และข ้อตกลงการใช ้ การประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลของคุณบนหน้าแฟนเพจ Facebook ให้เป ็นความลับ
งาน Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/ โปรดการเช ื่อมโยงระหว่างโปรไฟล์ผ ู้ใช ้ของคุณและหน้าแฟนเพจของเรา
ของ HEALY จะกระทําโดยเป ็นความร ับผ ิดชอบร่วมกันกับ
terms_maps.html โดยใช ้ฟ ังก์ช ัน “ยกเล ิกการไลค์หน้าน ี ้” และ/หร ือ “ยกเล ิกการต ิดตาม
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal
หน้าน ี ้” หากคุณไม่ต้องการให้ม ีการประมวลผลข ้อม ูลดังกล่าวในอนาคต
Google ยังให้ข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมท ี่ https://adssettings.google.com/
authenticated และ https://policies.google.com/privacy. Harbour, Dublin 2, Ireland (5) ส ิทธ ิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล
(2) การประมวลผลข้อมูล
ในกรณ ีท ี่ต้องการขอข ้อม ูลหร ือม ีคําถามท ี่เก ี่ยวข ้องกับส ิทธ ิข
เพ ื่อเป ็นการปกป ้องส ิทธ ิ ์และข ้อม ูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้ให้บร ิการ
เม ื่อคุณเย ี่ยมชมหน้าแฟนเพจ Facebook ท ี่อย ู่ IP ของอุปกรณ์ของ
Google Maps พร ้อมส ิ่งท ี่เร ียกว่า Two-click Solution ซ ึ่งจะส่งข ้อม ูล ซ ึ่งระบุไว้ในตอนท ้ายของนโยบายความเป ็นส่วนตัวน ี ้ เราขอแนะนําให้
คุณจะถ ูกส่งไปยัง Facebook ข ้อม ูลท ี่ Facebook ให้ไว้ระบุว่าท ี่อย ู่
ไปยัง Google หลังจากท ี่คุณเป ิดใช ้งานฟ ังก์ช ันแผนท ี่โดยช ัดแจ้ง คุณต ิดต่อ Facebook โดยตรง เน ื่องจาก Facebook ม ีส ิทธ ิ ์เข ้าถ ึง
เท่านั ้น IP นั ้นจะได้ร ับการป ิดบังตัวตนและจะถ ูกลบหลัง 90 วัน อย่างน้อยหาก
ข ้อม ูลผ ู้ใช ้ทั ้งหมด อย่างไรก ็ตาม หากคุณส่งคําถามมาท ี่เรา เราย่อ
เป ็นท ี่อย ู่ IP จากเยอรมน ี Facebook จะยังจัดเก ็บข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยว
Google Ads Conversion ประมวลผลและส่งต่อไปยัง Facebook
กับอุปกรณ์ของผ ู้ใช ้ เช่น อ ินเทอร ์เน ็ตเบราว์เซอร ์ เป ็นต้น ซ ึ่งนั่นอาจ
เราใช ้บร ิการ Google Ads Conversion เพ ื่อด ึงความสนใจไปยังข ้อ ข้อท ี่ 10 เด็ก
ทําให้ Facebook สามารถเช ื่อมโยงท ี่อย ู่ IP ไปยังผ ู้ใช ้รายบุคคลได้ หาก
เสนอท ี่น่าด ึงด ูดของเราโดยใช ้ส ื่อโฆษณา (เร ียกกันว่า Google Ads) ้อเสนอของเราม ีเป ้าหมายโดยทั่วไปเป ็นผ ู้ใหญ่ บุคคลท ี่อายุต่ํากว
คุณเข ้าส ู่ระบบอย ู่ในบัญช ี Facebook ขณะเข ้าชมหน้าแฟนเพจของ
บนเว ็บไซต์ภายนอก ในแง่ของข ้อม ูลแคมเปญโฆษณา เราสามารถ ป ้อม ูลส่วนบุคคลใดๆ มาท ี่เราโดยไม่ได้ร ับความย ินยอมจาก
เรา คุกก ี ้ท ี่ม ี ID ของ Facebook จะอย ู่บนอุปกรณ์ของคุณ ด้วยคุกกีไม่ควรส่งข้น ี ้
พ ิจารณาได้ว่ามาตรการโฆษณาแต่ละช ิ ้นประสบความสําเร ็จแค่ไหน เรา ผ ู้ปกครองหร ือผ ู้ด ูแลตามกฎหมาย
Facebook จะสามารถต ิดตามได้ว่าคุณเคยเย ี่ยมชมหน้าแฟนเพจของเรา
ใช ้ส ิ่งน ี ้เพ ื่อผลประโยชน์ในการแสดงโฆษณาให้คุณเห ็น ซ ึ่งเป ็นผล
แล้วและใช ้งานหน้านั ้นอย่างไร Facebook ใช ้ข ้อม ูลน ี ้เพ ื่อแสดงเนข้อที่ื้อหา11ส ิทธ ิของเจ้าของข้อมูล
ประโยชน์สําหร ับคุณด้วย เพ ื่อให้เว ็บไซต์ของเราม ีความน่าสนใจมากข ึ ้น เจ้าของข ้อม ูลม ีส ิทธ ิ ์ท ี่จะ
หร ือโฆษณาท ี่ปร ับให้เข ้ากับคุณโดยเฉพาะ
สําหร ับคุณและเพ ื่อให้ได้ค่าใช ้จ่ายในการโฆษณาท ี่คํานวณออกมาโดย ร ับข ้อม ูลหร ือการย ืนยันเก ี่ยวกับการประมวลผลข ้อม ูลของตน
ยุต ิธรรม หากคุณต้องการหล ีกเล ี่ยงการดําเน ินการน ี ้ คุณควรออกจากระบบ ·
บัญช ี Facebook ของคุณ และ/หร ือป ิดใช ้งานฟ ังก์ช ัน “ให้ฉันอย ู่ใน·แก้ไขหร ือลบข ้อม ูลของตน
Google เป ็นผ ู้จัดส่งส ื่อโฆษณาเหล่าน ี ้ผ่านส ิ่งท ี่เร ียกว่า “Ad Servers”
ระบบต่อไป” นอกจากน ี ้ เราขอแนะนําให้คุณลบคุกก ี ้ท ี่ม ีอย ู่ออกจาก·การจํากัดการประมวลผล
เราใช ้คุกก ี ้ Ad Servers ซ ึ่งสามารถวัดป ัจจัยต่างๆ เช่น การแสดง
อุปกรณ์ของคุณ แล้วลบและเป ิดเบราวเซอร ์ของคุณใหม่ ด้วยว ิธ ีการน·คัดค้านการประมวลผลี
โฆษณาหร ือการคล ิกของผ ู้ใช ้เพ ื่อวัดผลสําเร ็จ หากคุณเข ้าถ ึงเว ็บไซต์
ของเราผ่านโฆษณาของ Google, Google Ads จะจัดเก ็บคุกก ี ้ไว้บน ข ้อม ูลของ Facebook ท ี่ Facebook จะใช ้เพ ื่อเช ื่อมโยงข ้อม ูลไปยังคุณ·โอนย้ายข ้อม ูล
จะถ ูกลบ · ถอดถอนความย ินยอมโดยม ีผลในอนาคต
อุปกรณ์ปลายทางของคุณ คุกก ี ้เหล่าน ี ้มักจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน · ส่งข ้อร ้องเร ียนไปยังหน่วยงานกํากับด ูแล
อย่างไรก ็ตาม หากคุณต้องการจะใช ้คุณสมบัต ิเช ิงตอบโต้บนหน้าแฟน
และไม่ม ีเจตนาท ี่จะระบุตัวตนของคุณ ID คุกก ี ้ท ี่ไม่ซ ้ํากัน จํานวนคร ั ้ง
เพจของเรา คุณจําเป ็นจะต้องเข ้าส ู่ระบบ Facebook ใหม่อ ีกคร ั ้งด้วยรายช ื่อหน่วยงานกํากับด ูแลผ ู้ร ับผ ิดชอบในเยอรมน ีอย ู่ท ี่ https://
ท ี่โฆษณาถ ูกแสดงผลต่อการประกาศคร ั ้งหน ึ่ง (ความถ ี่) การแสดงข ้อม ูลเข ้าส ู่ระบบ Facebook ของคุณ และ Facebook จะสามารถเช ื่อมwww.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschrif-
ผลคร ั ้งล่าสุด (ม ีความเก ี่ยวข ้องสําหร ับการแปลงค่าหลังการเห ็น) และ ten_links-node.html
โยงข ้อม ูลไปยังคุณได้อ ีกคร ั ้ง
ข ้อม ูลการเล ือกไม่ใช ้ (แสดงสัญลักษณ์ว่าผ ู้ใช ้ไม่ต้องการได้ร ับโฆษณา
Facebook ไม่ได้กล่าวโดยสรุปไว้โดยช ัดแจ้ง และเราเองก ็ไม่ทราบว่า
อ ีกต่อไป) มักจะถ ูกจัดเก ็บไว้เป ็นค่าการว ิเคราะห์สําหร ับคุกก ี ้น ี ้
Facebook ใช ้ข ้อม ูลท ี่ได้จากการเข ้าชมหน้า Facebook ต่างๆ เพ ื่อเราหวังว่าข ้อม ูลน ี ้จะช่วยให้คุณใช ้ส ิทธ ิ ์ของคุณ โปรดต ิดต่อเราห
คุกก ี ้เหล่าน ี ้ช่วยให้ Google สามารถจดจําอ ินเทอร ์เน ็ตเบราว์เซอร ์ของ
จุดประสงค์ของตนเองในลักษณะใด และม ีการเช ื่อมโยงก ิจกรรมบนหน้าคุณต้องการข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับบทบัญญัต ิการคุ้มครองข ้อม ู
คุณได้ หากผ ู้ใช ้เข ้าชมหน้าเว ็บบางหน้าบนเว ็บไซต์ของล ูกค้าโฆษณา
Facebook เข ้าผ ู้ใช ้รายบุคคลมากแค่ไหน Facebook จัดเก ็บข ้อม ูล
และคุกก ี ้ท ี่จัดเก ็บไว้บนคอมพ ิวเตอร ์ของเขาหร ือเธอยังไม่หมดอายุ
เหล่าน ี ้ไว้นานเท่าใด และข ้อม ูลท ีได้ร ับจากการเย ี่ยมชมหน้า Facebook
Google และล ูกค้าอาจจดจําได้ว่าผ ู้ใช ้นั ้นคล ิกบนโฆษณานั ้นและถ ูกส่ง
ของคุณจะถ ูกเป ิดเผยไปยังบุคคลภายนอกหร ือไม่ เราทําได้แค่แนะนําให้
ไปยังหน้าเว ็บดังกล่าว จะม ีคุกก ี ้ท ี่ต่างกันสําหร ับล ูกค้าโฆษณาแต่ละคน
คุณอ่านแถลงการณ์ของ Facebook ท ี่เก ี่ยวกับการคุ้มครองข ้อม ูล ใน
ดังนั ้น จ ึงไม่สามารถทวนกลับคุกก ี ้ผ่านทางเว ็บไซต์ของล ูกค้าโฆษณา
ฐานะผ ู้ใช ้หน้าแฟนเพจของเรา
ได้ เราไม่เก ็บรวบรวมและประมวลผลข ้อม ูลส่วนบุคคลใดๆ ในว ิธ ีการข ้อม ูลอันเก ี่ยวข ้องกับคุณท ี่ถ ูกเก ็บรวบรวมไปในบร ิบทน ี ้จะได้ร ับการ
โฆษณาดังกล่าวด้วยตัวเอง เราเพ ียงแค่ร ับข ้อม ูลการประเม ินทางสถ ิต ิ
ประมวลผลโดย Facebook และอาจถ ูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่างๆ นอก
จาก Google เม ื่อด ูผลการประเม ินเหล่าน ี ้แล้ว เราจะสามารถระบุได้ว่า
สหภาพยุโรป
ว ิธ ีการโฆษณาใดท ี่ใช ้นั ้นได้ผลเป ็นพ ิเศษ เราจะไม่ได้ร ับข ้อม ูลเพ ิ่มเต ิม
Facebook อธ ิบายไว้โดยทั่วๆ ไปว่า Facebook ร ับข ้อม ูลใดและนําไปใช ้
จากการใช ้ส ื่อโฆษณา และโดยเฉพาะอย่างย ิ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนผ ู้
ใช ้ได้จากข ้อม ูลน ี ้ แบบไหนในนโยบายการใช ้ข ้อม ูล ในนโยบายนั ้น คุณยังสามารถด ูข ้อม ูล
เก ี่ยวกับว ิธ ีการต ิดต่อ Facebook และว ิธ ีการปร ับการตั ้งค่าโฆษณา

เบราว์เซอร ์ของคุณจะเร ิ่มการเช ื่อมต่อโดยตรงอัตโนมัต ิกับเซ ิร ์ฟเวอร ์
สามารถด ูนโยบายการใช ้ข ้อม ูลได้ท ี่ https://de-de.facebook.com/
ของ Google เป ็นผลมาจากเคร ื่องม ือการตลาดท ี่ใช ้ เราไม่ม ีอ ิทธ ิพล

Scroll to Top