COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Politika zasebnosti

Zadnja posodobitev Politike zasebnosti: 16. oktober 2019

Healy World GmbH 2019

V nadaljevanju najdete informacije o tem, katere podatke zbiramo v okviru vašega obiska in/ali uporabe našega spletnega mesta https://www.healy.shop/de/, ter o tem, kako te podatke uporabljamo, obdelujemo in/ali posredujemo.

Upravljavec v skladu z zakonom o varstvu podatkov je družba:

Healy World GmbH

Potsdamer Platz 1

10785 Berlin

E-poštni naslov: office@healy.de

Tel.: +49 30 54905949-1

V skladu z zakonodajo morajo biti osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posamezni-kom, na katerega se nanašajo osebni podatki (»zakoni-tost, pravičnost in preglednost«). Da bi to zagotovili, vam predstavljamo posamezne pravne opredelitve izrazov, ki so uporabljeni tudi v tej Politiki zasebnosti:

1. Osebni podatki

»Osebni podatek« pomeni katero koli informacijo, ki se na-naša na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljevanju: »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«). Določljiva oseba je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.

2. Obdelava

»Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtoma-tiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, or-ganiziranje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s pošiljanjem, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombinira-nje, blokiranje, izbris ali uničenje podatkov.

3. Omejitev obdelave

»Omejitev obdelave« pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

(v nadaljevanju: družba HEALY)

Pooblaščenec za varstvo podatkov upravljavca je druž-ba:

SBS Data Protect GmbH,

ki jo zastopa izvršni direktor Thilo Noack Hans-Henny-Jahnn Weg 49 22085 Hamburg

E-poštni naslov: noack@sbs-data.de

Stranka mora stopiti v stik z zgoraj navedenim pooblaščen-cem za varstvo podatkov, če želi uveljavljati pravice, ki so določene v tej Politiki zasebnosti ali v primeru vprašanj v

Opredelitev izrazov

4. Oblikovanje profilov

»Oblikovanje profilov« pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega fizične osebe.

5. Psevdonimizacija

»Psevdonimizacija« pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

6. Zbirka osebnih podatkov

»Zbirka osebnih podatkov« pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, dostopen v skladu s posebnimi merili, bodisi da je centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

7. Nadzornik

»Upravljavec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje

zvezi z uporabo, zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Kot upravljavec v skladu z določbami zakona o varstvu po – datkov se družba HEALY zavezuje, da bo varovala osebne po-datke in zasebnost svojih strank ter te podatke obravnavala kot zaupne. Zbiranje, shranjevanje, spreminjanje, prenos, zaklepanje, izbris in uporaba osebnih podatkov se izvajajo na podlagi veljavnih zakonskih določb, zlasti na osnovi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Pri družbi HEALY tehnični in organizacijski zaščitni ukrepi varujejo podatke stranke pred nepooblaščenim dostopom, naključno ali namerno manipulacijo, uničenjem ali izgubo.

določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

8. Obdelovalec

»Obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

9. Prejemnik

»Prejemnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki se mu posredujejo osebni podatki, bodisi da je tretja stranka ali ne. Vendar javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posame-zne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali države članice, ne veljajo za prejemnike. Obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

10. Tretja oseba

»Tretja oseba« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so po-oblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

11. Privolitev

»Privolitev« posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se na-našajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Zakonitost obdelave

Obdelava je zakonita le, če obstaja pravna podlaga za ob-delavo. V skladu s 6. (1) členom, 1. stavkom tč. a–f Splošne uredbe o varstvu podatkov je pravna podlaga za obdelavo lahko zlasti naslednje:

a. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere

pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c. obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca;

d. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podat-ki, ali druge fizične osebe;

e. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem

interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodelje-na upravljavcu;

f. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja stranka, razen kadar nad takimi interesi prevladajo temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Različica 12/2018

Informacije o zbiranju osebnih podatkov

V nadaljevanju vas obveščamo o zbiranju osebnih podatkov

ob uporabi našega spletnega mesta. Osebni podatki so – na

primer – ime, naslov, e-poštni naslov in uporabniško vedenje.

Razd. 1 Zbiranje osebnih podatkov ob obisku našega sple-tnega mesta

Ko se spletno mesto uporablja z namenom pridobitve informacij, družba HEALY zbira samo osebne podatke, ki jih brskalnik stranke posreduje strežniku družbe HEALY. Če si želi stranka ogledati spletno mesto HEALY, bo družba HEALY zbirala naslednje podatke, ki so iz tehničnih razlogov potreb-ni, da se lahko spletno mesto prikaže stranki in da zagotovi stabilnost in varnost:

· kraj poizvedbe;

· IP-naslov;

· datum in čas zahteve;

· razlika v časovnem pasu do greenwiškega srednjega časa (GMT);

· vsebina zahteve (določena stran);

· status dostopa/HTTP koda statusa;

· količina podatkov, poslana v vsakem primeru;

· spletno mesto, s katerega je zahteva poslana;

· brskalnik;

· operacijski sistem in njegov vmesnik;

· jezik in različica programske opreme brskalnika.

Po tehnični oceni bodo ti podatki nemudoma izbrisani. V skladu s 6. (1) členom, 1. stavkom tč. a–f Splošne uredbe o varstvu podatkov je namen zbiranja podatkov zaščita naših zakonitih prevladujočih interesov pri pravilni predstavitvi ponudbe našega spletnega mesta kot del tehtanja interesov, kot tudi skladnost z osnovno uredbo EU o varstvu podatkov, kar zadeva varnost in zaupnost.

Razd. 2 Uporaba piškotkov

Poleg zgoraj omenjenih podatkov se na vašem računalniku ob uporabi in obisku našega spletnega mesta uporabljajo piškotki ali podobne tehnologije, kot so piksli (v nadaljevanju »piškotki«). Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaša terminalna naprava shrani v vaš računalnik za shranjevanje določenih informacij ali slikovnih datotek, kot so piksli. Naslednjič, ko obiščete naše spletno mesto z isto terminalno napravo, se podatki, shranjeni v piškotkih, naknadno pošljejo nazaj na naše spletno mesto (»piškotek prve stranke«) ali na drugo spletno mesto, ki mu piškotek pripada (»piškotek tretje osebe«).

Na podlagi shranjenih in vrnjenih informacij zadevno spletno mesto prepozna, da ste v brskalniku svoje terminalne naprave do njega že dostopali in ga obiskali. Te informacije uporabljamo, da lahko optimalno zasnujemo in prikažemo spletno mesto v skladu z vašimi interesi. Na vaši terminalni napravi je identificiran samo piškotek. Drugi osebni podatki bodo shranjeni le z vašo izrecno privolitvijo ali če je to nujno potrebno za uporabo ponujenih storitev, ki ste jih ustrezno priklicali.

Spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in delovanje sta razložena v nadaljevanju:

· popolnoma nujni piškotki (vrsta a);

· piškotki za funkcionalnost in zmogljivost (vrsta b);

· piškotki, ki potrebujejo privolitev (vrsta c).

Za vsako orodje, ki ga uporabljamo, vas bomo v vsakem primeru obvestili, katere vrste piškotkov so nastavljene in uporabljene.

(1) Popolnoma nujni piškotki (vrsta a)

Piškotki, ki so popolnoma nujni, zagotavljajo funkcije, brez katerih ni mogoče uporabljati naših spletnih strani, kot je predvideno. Tovrstne piškotke uporabljamo izključno mi in sodijo torej med piškotke prve stranke. To pomeni, da se vse informacije, shranjene v teh piškotkih, vrnejo na naše spletno mesto.

Popolnoma nujni piškotki se uporabljajo, na primer, za zagotavljanje, da kot registriran uporabnik ostanete vedno prijavljeni, ko dostopate do različnih podstrani našega spletnega mesta in vam tako ni treba na vsaki novi strani ponovno vnesti svojih podatkov za prijavo.

Uporaba popolnoma nujnih piškotkov na našem spletnem mestu je mogoča brez vaše privolitve. Zato piškotkov, ki so popolnoma nujni, ni mogoče posamično deaktivirati ali akti-virati. Vendar lahko piškotke v svojem brskalniku deaktivirate kadarkoli (glejte spodaj).

Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja

6. (1) člen, 1. stavek, tč. b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

(2) Piškotki za funkcionalnost in zmogljivost (vrsta b)

Piškotki za funkcionalnost omogočajo, da naše spletno mes-to shrani informacije, ki so že bile vnesene (kot je registrirano ime ali izbira jezika), da vam lahko zagotovimo izboljšane in bolj prilagojene funkcije na podlagi teh informacij. Ti piškotki zbirajo in shranjujejo samo anonimne informacije, torej ne morejo beležiti vaših premikov na ostalih spletnih mestih. Piškotki za zmogljivost zbirajo informacije o tem, kako se naša spletna mesta uporabljajo, z namenom izboljšati nji-hovo privlačnost, vsebino in funkcionalnost. Ti piškotki nam

pomagajo, na primer, določiti, ali in katere podstrani našega spletnega mesta so bile obiskane in za katere vsebine se naši uporabniki posebej zanimajo. Zlasti pa nam pomagajo bele-žiti število obiskov vsake strani, število ogledanih podstrani, čas trajanja uporabe našega spletnega mesta, vrstni red obiskanih strani, kateri iskalni pojmi so vas pripeljali na naše spletno mesto, državo, regijo in, če je ustrezno, mesto, iz katerega je bil opravljen dostop, ter delež mobilnih naprav, ki dostopajo do našega spletnega mesta. Beležimo tudi premike, »klike« in drsenje z miško, da bi razumeli, kateri predeli našega spletnega mesta uporabnike zlasti zanimajo. Posledično lahko vsebino našega spletnega mesta natančne-je prilagodimo potrebam naših uporabnikov in optimiziramo našo ponudbo. IP-naslov vašega računalnika, ki se posreduje iz tehničnih razlogov, se samodejno anonimizira in nam ne omogoča kakršnih koli sklepov o posameznem uporabniku.

Uporabi piškotkov za funkcionalnost in zmogljivost lahko kadar koli ugovarjate tako, da ustrezno prilagodite svoje nastavitve piškotkov.
Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja

6. (1) člen, 1. stavek, tč. f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

(3) Piškotki, ki potrebujejo privolitev (vrsta c)

Piškotki, ki niso popolnoma nujni (vrsta a) in niso piškotki za funkcionalnost in zmogljivost (vrsta b), se uporabljajo samo po tem, ko podate svojo privolitev.
Pridržujemo si tudi pravico do uporabe podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo piškotkov iz anonimne analize vedenjske uporabe obiskovalcev naših spletnih mest, da vam prika-žemo določene oglase nekaterih izdelkov na naših lastnih spletnih mestih. Prepričani smo, da boste vi, uporabnik, imeli od tega prednosti, saj vam bodo prikazani oglasi ali vsebina, ki temeljijo na vaših navadah brskanja, za katere menimo, da ustrezajo vašim interesom ter prikazanih vam bo manj naključnih posamičnih oglasov ali določenih vsebin, ki so vam morda manj zanimive.

Piškotki za trženje izvirajo iz zunanjih oglaševalskih podjetij (piškotki tretjih oseb) in se uporabljajo za zbiranje informacij o spletnih mestih, ki jih uporabnik obišče, z namenom za uporabnika ustvariti ciljno oglaševanje, ki temelji na skupi-nah.

Zavrnitev piškotkov za trženje

S piškotki, ki se uporabljajo za spletno oglaševanje, lahko up-ravljate s pomočjo orodij, ki so bila razvita v številnih državah kot del programov za samourejanje, kot sta naslednji orodji iz ZDA https://www.aboutads.info/choices/ ali iz EU http:// www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Tukaj lahko svojo privolitev za uporabo piškotkov prekličete kadarkoli z učinkom za naprej.

Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja

6. (1) člen, 1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov.

(4) Administracija in brisanje vseh piškotkov

Poleg tega lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da na splošno preprečuje shranjevanje piškotkov na vaši terminalni napravi ali pa vas vsakič vpraša, ali se z nastavitvijo piškotkov strinjate. Ko so piškotki nastavljeni, jih lahko v vsakem trenut-ku tudi izbrišete. Podrobne informacije o tem lahko najdete v razdelku pomoči svojega brskalnika.

Upoštevajte, da lahko splošna deaktivacija piškotkov povzro-či omejitve funkcionalnosti našega spletnega mesta.
Razd. 3 Dnevniške datoteke na strežniku

‚Naše spletno mesto lahko obiščete brez posredovanja svojih osebnih podatkov. Vsakič, ko dostopate do našega spletnega mesta, se podatki o uporabi posredujejo nam ali našemu spletnemu gostitelju / ponudniku IT- storitev prek vašega spletnega brskalnika in se shranijo v dnevniške podatke (t. i. dnevniške datoteke na strežniku). Ti shranjeni podatki vklju-čujejo, na primer, ime strani, do katere dostopate, datum

in čas dostopa, IP-naslov, količino prenesenih podatkov in ponudnika, ki jih zahteva.

‚Obdelava se izvaja na podlagi 6. (1) člena, 1. stavka, tč. f Splošne uredbe o varstvu podatkov v zakonitem interesu za zagotavljanje nemotenega delovanja našega spletnega mesta in izboljšanje naših storitev.

Razd. 4 Zbiranje in uporaba osebnih podatkov v primeru zahtev za stik

Ko po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca stopite v stik z družbo HEALY, družba HEALY shrani podatke, ki ste jih posredovali (vaš e-poštni naslov in, če je ustrezno, vaše ime in priimek), z namenom posredovanja odgovora na vašo zahtevo. Družba HEALY bo podatke, zbrane v tem okviru, izbrisala, ko njihovo shranjevanje ne bo več potrebno, npr. ko je vaša težava bila razrešena. V nasprotnem primeru bo obdelava omejena na primere zakonskih obveznosti shranje-vanja.

Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja

6. (1) člen, 1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s privolitvijo, ki jo podajo stranke.

Razd. 5 Zbiranje osebnih podatkov po sklenitvi pogodbe in plačilu

Ko stranke naročajo izdelke, se med registracijo shranijo naslednji osebni podatki, ki so potrebni za naročilo:
1. naziv;

2. priimek;

3. naslov;

4. telefonsko številko;

5. e-poštni naslov;

6. alternativni naslov za dostavo, če je potrebno;

7. podatke kreditne kartice, banke in podatke za neposredno bremenitev.
Družba HEALY te podatke uporablja izključno za izvajanje pogodbe in komunikacijo s strankami, ki je potrebna v tem okviru. To vključuje pripravo, sklenitev in obdelavo pogodbe, garancij in, če je potrebno, razveljavitev pogodbe. Podatki se hranijo do zaključka izvajanja pogodbe. V primeru tržnih in zakonsko predpisanih rokov hranjenja se podatki lahko hranijo do 10 let.

Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov za izvajanje pogodbe predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. b Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravna podlaga za nadaljnje hranjenje iz davčnih in gospodarskih zakonskih razlogov je potrebna za skladnost z zakonskimi obveznostmi v skladu

6. (1) členom, 1. stavkom, tč. c Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Razd. 6 Posredovanje podatkov

Družba HEALY posreduje osebne podatke strank le v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe ali za namene zakonitih interesov družbe HEALY. Družba HEALY za izvajanje pogodbe sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev (obdeloval-ci). Za namen zagotovitve varstva osebnih podatkov strank so bile s ponudniki storitev sklenjene ločene pogodbe o obdelavi podatkov.

Družbi, ki opravlja storitve pošiljanja, posredujemo ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko stranke za namen zagotovitve dostave. To posredovanje podatkov se opravi za izvajanje pogodbe z vami, s stranko. Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Za obdelavo plačila zadevnemu ponudniku plačilnih storitev posredujemo plačilne podatke stranke, kot so ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka. Ta obdelava podatkov se opravi za izvajanje pogodbe z vami, stranko in/ ali na podlagi privolitve, ki ste jo podali. Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. a ali b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

CRM in sistem za upravljanje s trgovskim blagom družbe TimeWaver Home GmbH uporabljamo za pogodbeno obdelavo kot del obdelovanja. V ta namen bodo vaši osebni podatki, zbrani v okviru naročila, posredovani družbi Zoho Corporation Pvt. Ltd./Evropski podatkovni center. Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Razd. 7 Uporaba podatkov v namene trženja, glasilo

Družba HEALY bo osebne podatke strank uporabljala samo za pošiljanje glasila strankam, če so stranke predhodno podale soglasje za to vrsto uporabe.
E-poštni naslov je edini podatek, ki je nujno potreben za pošiljanje glasila. Zagotavljanje dodatnih, posebej označenih podatkov je prostovoljno – z uporabo teh podatkov lahko stranke osebno naslovimo. Po potrditvi HEALY shrani e-po-štni naslov stranke v namen pošiljanja glasila.

Stranka lahko kadarkoli umakne soglasje za pošiljanje glasila in se odjavi od prejemanja glasila. Stranka lahko preklic soglasja poda tako, da klikne povezavo v vsakem e-poštnem glasilu, ali prek e-pošte na naslovu office@healy.de.

Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov na podlagi soglasja stranke predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Razd. 8 Uporaba zunanjih orodij

Na našem spletnem mestu so vgrajena številna orodja različnih podjetij, ki nam omogočajo, da ocenimo vaše uporabniško vedenje ali vzpostavimo povezave z drugimi spletnimi mesti. Za namen zagotovitve varstva vaših osebnih podatkov, so bile z družbami, podanimi v nadaljevanju, sklenjene ločene pogodbe o obdelavi podatkov.

Sodelujemo z naslednjimi ponudniki storitev:

Uporaba storitve Google Analytics

Spletno mesto uporablja Google Analytics – storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja družba Google Inc. (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke« ali besedilne datoteke, ki se namestijo v vaš računalnik in pomagajo analizirati vašo uporabo spletnega mesta. Podatki o vaši uporabi zadevnega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, se običajno posredujejo na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, kjer so tudi shranjeni. Če pa je na zadevnem spletnem mestu v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru aktivirana

Healy World GmbH 2019

IP-anonimizacija, bo Google vaš IP-naslov pred pošiljanjem skrajšal. Samo v izjemnih primerih bo celoten IP-naslov po-sredovan na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, ki ga bo skrajšal. Google bo te podatke uporabil v imenu operaterja tega spletnega mesta za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za ustvarjanje poročil o dejavnostih sple-tnega mesta in za zagotavljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in spletno uporabo operaterju tega spletnega mesta.

IP-naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve

Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki Googla.

Namestitev piškotkov lahko preprečite s pomočjo ustreznih nastavitev programske opreme brskalnika. Vendar želimo poudariti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabiti vseh funkcij tega spletnega mesta. Prav tako lahko preprečite Googlovo zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki se nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom) ter Googlovo obdelavo omenjenih podatkov, in sicer tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics s pripono »_anonymizeIp()«. IP-naslovi so obdelani po tem, ko so skrajšani, kar pomeni, da IP-naslova ni mogoče povezati z določenimi osebami. Če so vaši zbrani podatki povezani neposredno z vami, se taka povezava nemudoma izključi in osebni podatki se nemudoma izbrišejo.

Storitev Google Analytics uporabljamo, da lahko analiziramo in redno izboljšujemo uporabo našega spletnega mesta. Pridobljeni statistični podatki nam omogočajo, da izboljšamo našo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za uporabnike. V izjemnih primerih, v katerih se osebni podatki posredujejo v Združene države Amerike, Google ravna skladno z načeli zasebnosti v okviru programa zasebnostni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informacije o tretjem ponudniku: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji poslovanja:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, pregled po-litike zasebnosti: http://www.google.com/intl/de/analytics/ learn/privacy.html, in politika zasebnosti: http://www.google. de/intl/de/policies/privacy.

Poleg tega to spletno mesto uporablja storitev Google Analytics za analizo uporabniških tokov prek različnih naprav. Ta analiza se opravi prek ID -ja uporabnika. Analizo uporabe prek različnih naprav lahko deaktivirate v svojem računu pod razdelkom »Moji podatki«, »Osebni podatki«.

Pravno podlago za uporabo storitve Google Analytics pred-stavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov in vaša privolitev. Obdobje hranjenja piškotkov, ki so nameščeni na tem spletnem mestu, je do 12 mesecev.

Oglaševalska funkcija storitve Google Analytics

Če soglašate z uporabo oglaševalskih funkcij storitve Google Analytics, bo to spletno mesto poleg običajnih funkcij uporabljalo tudi izboljšane funkcije storitve Google Analytics. Oglaševalske funkcije storitve Google Analytics, ki se izvajajo na tem spletnem mestu, vključujejo poročila Google Analytics o izvajanju po demografskih podatkih in interesih.

V ta namen piškotke prve osebe (npr. piškotke storitve Google Analytics) in piškotke tretjih oseb (npr. piškotke storitve DoubleClick) uporabljamo skupaj, kar nam pomaga analizirati, katere demografske značilnosti in interese imajo običajno obiskovalci našega spletnega mesta, in sicer na anonimen način in v strnjeni obliki. Te informacije uporablja-mo za izboljšanje naših spletnih mest.

Sodelovanju v tem postopku sledenja se lahko izognete na različne načine: a) tako, da programsko opremo brskalnika ustrezno nastavite; b) da deaktivirate nastavitve oglasov Google na https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de

c) da nastavite ustrezen piškotek [povezava do strani z nasta-vitvami piškotkov]. Upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te ponudbe. Obdobje hranjenja je do 26 mesecev. Pravno podlago za uporabo storitve Google Analytics predstavlja 6. (1) člen,

1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov in vaša privolitev.

Uporaba storitve Google Zemljevidi

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev Google Zemljevidi za prikaz naše lokacije in ustvarjanje opisa poti. To storitev zagotavlja družba Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, v nadaljevanju »Google«.

V skladu s certifikatom v okviru programa zasebnostni ščit EU -ZDA, https://www.privacyshield.gov/ Google zagotavlja, da bodo zahteve EU glede varstva podatkov izpolnjene tudi, ko bodo podatki obdelani v Združenih državah Amerike.

Da omogočimo prikaz določenih pisav na našem spletnem mestu, se ob priklicu našega spletnega mesta vzpostavi povezava z Googlovim strežnikom v Združenih državah Amerike.

Če prikličete komponento Google Zemljevidi, ki je vgrajena

v naše spletno mesto, Google prek vašega spletnega brskalnika shrani piškotek na vašo terminalno napravo. Vaše uporabniške nastavitve in podatki se obdelujejo za namene prikaza naše lokacije in ustvarjanje opisa poti. V tem okviru ni mogoče izključiti, da Google uporablja strežnike v Združenih državah Amerike.

Pravno podlago predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakoniti interes je optimiza-cija funkcionalnosti našega internetnega mesta.
Povezava z Googlom, vzpostavljena na ta način, Googlu omogoča, da določi, katero spletno mesto je poslalo vašo poizvedbo in na kateri IP-naslov je treba poslati opis poti.

Če se ne strinjate s to obdelavo, se lahko izognete namestitvi piškotkov tako, da izberete ustrezne nastavitve v svojem spletnem brskalniku. Več podrobnosti o tem najdete zgoraj pod razdelkom »Piškotki«.

Za uporabo storitve Google Zemljevidi in informacije, pridobljene prek Google Zemljevidov, veljajo Pogoji uporabe Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de in Pogoji uporabe Google Zemljevidi https://www.google.com/ intl/de_de/help/terms_maps.html.

Poleg tega Google navaja nadaljnje informacije na https:// adssettings.google.com/authenticated in https://policies. google.com/privacy..
Za zaščito vaših pravic in osebnih podatkov smo zagotovili storitev Google Zemljevidi s tako imenovano rešitvijo z dve-ma klikoma, ki podatke Googlu posreduje šele, ko ste izrecno aktivirali funkcijo zemljevida.

Google Ads Conversion

Uporabljamo storitve Google Ads Conversion, da pritegne-mo pozornost na naše zanimive ponudbe prek oglaševalskih medijev (t. i. Google Ads) na zunanjih spletnih mestih.

Na podlagi podatkov oglaševalskih kampanj lahko nato ugotovimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. To uporabljamo, da vam prikažemo oglase, ki vas zanimajo, da naredimo naše spletno mesto bolj zanimivo za vas in da pravično izračunamo stroške oglaševanja.

Oglaševalske medije zagotavlja Google prek t. i. »oglaše-valskih strežnikov«. Uporabljamo piškotke oglaševalskih strežnikov, ki merijo določene parametre, kot so prikazova-nje oglasov ali kliki uporabnikov, in tako merijo uspešnost kampanj. Če do našega spletnega mesta dostopate prek oglasa Google, storitev Google Ads na vaši terminalni napravi shrani piškotek. Tovrstni piškotki izgubijo svojo veljavnost običajno po 30 dneh in niso namenjeni za vašo identifikacijo. Edinstven ID piškotka, število prikazov oglasa na namestitev (pogostost), zadnji prikaz (pomemben za konverzije po ogledu) in informacije o zavrnitvi (oznaka, da uporabnik ne želi več biti naslovljen) so navadno shranjeni kot vrednosti analize za ta piškotek.

Ti piškotki Googlu omogočajo, da prepozna vaš spletni brskalnik. Če uporabnik obišče določene strani na spletnem mestu z oglasi stranke in piškotek, shranjen v njegovem raču-nalniku, ni potekel, lahko Google in stranka prepoznata, da je uporabnik kliknil na oglas in bil preusmerjen na tisto spletno stran. Vsaki stranki oglasov je dodeljen drug piškotek. Piškotkom torej ni mogoče slediti prek spletnih mest strank oglasov. Osebnih podatkov, v zgoraj omenjenih oglaševalskih ukrepih, ne zbiramo in obdelujemo interno, temveč od Googla prejmemo zgolj statistične ocene. Na podlagi teh ocen lahko določimo, kateri od uporabljenih oglaševalskih ukrepov so posebej učinkoviti. Iz uporabe oglaševalskih me-dijev ne prejemamo drugih podatkov, zlasti pa na podlagi teh informacij ne moremo identificirati posamičnih uporabnikov.

Zaradi uporabe oglaševalskih orodij vaš brskalnik samodejno vzpostavi neposredno povezavo z Googlovim strežnikom. Nimamo pa vpliva na obseg in Googlovo nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih z uporabo tega orodja, in vas torej obveščamo v skladu s tem, kar sami vemo: Z vgraditvijo storitve Ads Conversion Google prejme informacije, da ste priklicali določene dele našega spletnega mesta ali kliknili na naš oglas. Če ste registrirani v storitev Google, lahko Google obisk pripiše vašemu računu. Tudi če niste registrirani v sto-ritev Google ali če se niste prijavili, je mogoče, da ponudnik ugotovi in shrani vaš IP-naslov.

Ciljne skupine po meri na družbenem omrežju Facebook – Facebook Pixel

Spletno mesto uporablja funkcijo ponovnega trženja »ciljne skupine po meri« družbe Facebook Inc. (»Facebook«), da v roku šest (6) mesecev znova stopi v stik z vami. Uporabnikom spletnega mesta to omogoča ogled oglasov, ki temeljijo

na zanimanju (»oglasi Facebook«) ob obisku družbenega omrežja Facebook ali drugih spletnih mesti, ki prav tako uporabljajo ta postopek. To uporabljamo, da vam prikažemo oglase, ki vas zanimajo in da naredimo naše spletno mesto bolj zanimivo za vas.

Zaradi uporabe oglaševalskih orodij vaš brskalnik samodejno vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovim strežni-kom. Nimamo pa vpliva na obseg in Facebookovo nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih z uporabo tega orodja, in vas

torej obveščamo v skladu s tem, kar sami vemo: Z vgraditvijo storitve ciljne skupine po meri Facebook prejme informacije, da ste priklicali določene dele našega spletnega mesta ali kliknili na naš oglas. Če ste registrirani v storitev Facebook, lahko Facebook obisk pripiše vašemu računu. Tudi če niste registrirani v storitev Facebook ali če niste prijavljeni, je mo-goče, da ponudnik ugotovi ter shrani vaš IP-naslov in druge identifikacijske oznake.

Funkcijo »ciljne skupine po meri Facebook« lahko deaktivirate tukaj in kot prijavljen uporabnik na https://www.facebook. com/settings/?tab=ads#_.
Za več informacij o Facebookovih praksah obdelovanja podatkov obiščite https://www.facebook.com/about/privacy.

Uporabljeni piškotki: vrsta c Več informacij o tem lahko najdete v razdelku »Piškotki«.

Pravno podlago za uporabo storitve ciljne skupine po meri na družbenem omrežju Facebook predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. a Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Razd. 9 Facebook stran

Za informacijske storitve, ki jih ponuja na tem spletnem mes-tu, družba HEALY uporablja tehnično platformo in storitve družbe Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«).

Sodišče EU je razsodilo, da sta Facebook in upravljavec Facebook strani skupaj upravljavca v skladu s 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, kar zadeva osebne po-datke, ki se obdelujejo prek Facebook strani. Iz tega razloga sta družbi Facebook in HEALY sklenili sporazum o skupni odgovornosti, ki je na voljo tukaj.

Družba HEALY navaja naslednje informacije o obdelavi podatkov na naši Facebook strani:

(1) Upravljavci

Obdelava vaših osebnih podatkov na Facebook strani družbe HEALY se izvaja v skupni odgovornosti z družbo:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.
(2) Obdelava podatkov

Ko obiščete Facebook stran, se IP-naslov vaše naprave posreduje Facebooku. V skladu z informacijami, ki jih je podal Facebook, se ta IP-naslov anonimizira in zbriše po 90 dneh, vsaj če gre za nemški IP-naslov. Facebook prav tako hrani dodatne informacije o napravah in njihovih uporabnikih, npr. kateri spletni brskalnik je bil uporabljen. To Facebooku morda omogoča, da IP-naslov poveže s posameznimi upo-rabniki. Če ste med obiskom naše Facebook strani prijavljeni v svoj Facebook račun, je na vaši napravi piškotek z vašo Facebookovo ID. S pomočjo tega piškotka Facebook lahko sledi, da ste obiskali našo stran in kako ste jo uporabljali. Facebook te informacije uporablja, da vam prikaže individual-no prilagojene vsebine ali oglase.

Če se želite temu izogniti, se odjavite iz svojega Facebook računa in/ali deaktivirajte funkcijo »Pusti me prijavljenega«. Poleg tega vam priporočamo, da iz svoje naprave izbrišete obstoječe piškotke ter zaprete in znova zaženete svoj brskal-nik. Na ta način bodo informacije Facebooka, prek katerih lahko Facebook podatke poveže z vami, izbrisane.

Če pa bi želeli uporabljati interaktivne funkcije naše Facebook strani, se boste morali znova prijaviti v storitev Facebook s svojimi podatki za prijavo. To pa spet pomeni, da bo Facebook lahko podatke povezal z vami.

Facebook dokončno in jasno ne navaja in prav tako mi ne vemo, na kakšen način Facebook uporablja podatke, prido-bljene prek vašega obiska Facebook strani, za svoje lastne namene, v kolikšni meri so aktivnosti na Facebook strani povezani z individualnimi uporabniki, kako dolgo Facebook hrani te podatke in ali se podatki, pridobljeni prek vašega obiska Facebook strani, posredujejo tretjim strankam. Kot uporabnike naše Facebook strani vas lahko zgolj napotimo na izjave Facebooka o varstvu podatkov.

Podatke, ki se nanašajo na vas, zbrane v tem okviru, obdeluje Facebook in jih morda posreduje v države zunaj Evropske unije.
Facebook v politiki uporabe podatkov na splošno opisuje, katere informacije pridobiva in kako jih uporablja. Tam lahko najdete tudi informacije o tem, kako vzpostaviti stik s Facebookom in kako prilagoditi nastavitve oglasov. Politika uporabe podatkov je na voljo na: http://de-de.facebook.com/ about/privacy.

Celotna politika uporabe podatkov je na voljo na: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Facebookova podatkovna politika vključuje nadaljnje infor-macije o obdelavi podatkov: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Možnosti za zavrnitev so na voljo tukaj: https://www.facebo-ok.com/settings?tab=ads in tukaj http://www.youronlinecho-ices.com.

Facebook Inc., matična družba iz ZDA podjetja Facebook Ireland Ltd., je certificirana v skladu z zasebnostnim ščitom EU-ZDA in se zato zavezuje, da bo spoštovala določbe

evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Nadaljnje infor-macije o statusu Facebook v okviru zasebnostnega ščita so na voljo na: https://www.privacyshield.gov/participan-t?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Kot upravljavci Facebook strani ne moremo oceniti po-sredovanja in nadaljnjega obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov v tretje države oz. uporabnikov v tretjih državah, kot so Združene države Amerike, in s tem povezanega poten-cialnega tveganja za uporabnike.

(3) Funkcija vpogledi

Poleg tega Facebook v okviru tako imenovane funkcije »Vpogledov« zagotavlja številne statistične podatke od-vetniški pisarni SBS-Legal ter upravljavcu Facebook strani. Te statistične podatke ustvari in zagotavlja Facebook. Kot upravljavci Facebook strani nimamo vpliva na ustvarjanje teh statističnih podatkov in zlasti te funkcije ne moremo prepre-čiti. V okviru funkcije »Vpogledi« za izbrano časovno obdobje prejmemo naslednje informacije iz kategorij »oboževalci«, »sledilci«, »dosežene osebe« in »sodelujoče osebe«: aktivnosti s strani, kot so obiski strani, predogledi strani, aktivnosti na strani, aktivnosti dosega, kot so kliki na »Všeč mi je«, dosežene osebe in priporočila, aktivnosti prispevanja, kot so interakcije, ogledi videoposnetkov, komentarji in delitve. Poleg tega prejmemo statistične informacije o Facebook skupinah, ki so povezane z našo Facebook stranjo. V skladu s Facebookovimi pogoji poslovanja, ki jih je v okviru ustvarjanja Facebook profila sprejel vsak uporabnik, lahko identificiramo tudi naročnike in oboževalce strani ter si ogledamo njihove profile in druge informacije, ki jih delijo.

Nadaljnje informacije s strani Facebooka najdete na spodnji povezavi: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.
Družba HEALY te podatke uporablja v strnjeni obliki z namenom narediti prispevke in aktivnosti na Facebook strani privlačnejše za uporabnike, na primer za načrtovanje vsebine in časovno razporeditev prispevkov. Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 6. (1) člen, 1. stavek, tč. f Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer naš zakonit interes za optimizacijo naše ponudbe.

(4) Obdobje hranjenja

Podatke, ki nam jih posreduje Facebook, hranimo le toliko časa, dokler nad našimi interesi ne prevladajo vaši interesi za izbris ali anonimizacijo omenjenih podatkov.

Če želite, da se opisana obdelava podatkov v prihodnje ne

izvaja, prosimo, odstranite povezavo med svojim uporab-

niškim profilom in našo Facebook stranjo, tako da izberete

funkcijo »Ta stran mi ni všeč« in/ali »Prenehaj slediti strani«.

(5) Vaše pravice kot osebe, na katero se nanašajo osebni podatki
V primeru zahtev po informacijah ali drugih vprašanj glede vaših pravic, ki so podane na koncu te Politike zasebnosti, vam svetujemo, da stopite v stik neposredno s Facebookom, kajti samo Facebook ima poln dostop do uporabniških podatkov. Če pa zahtevo naslovite na nas, jo bomo seveda obdelali in tudi posredovali Facebooku.

Razd. 10 Otroci

Naša ponudba je načeloma namenjena odraslim osebam.

Osebe, mlajše od 18 let, nam brez privolitve staršev ali

zakonitih skrbnikov ne smejo posredovati svojih osebnih

podatkov.

Razd. 11 Pravice oseb, na katere se nanašajo osebni podatki

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico

do:

· pridobitve podatkov ali potrditve o obdelavi njihovih podatkov,

· popravka ali izbrisa podatkov,

· omejitve obdelave,

· ugovora obdelavi,

· prenosljivosti podatkov,

· umika svojega soglasja z učinkom za naprej,

· vloge pritožbe pri nadzornem organu.

Seznam nadzornih organov, odgovornih za Nemčijo, je na

voljo na tej povezavi: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/

Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Upamo, da vam bodo te informacije v pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. Če želite pridobiti nadaljnje informacije o določbah glede varstva podatkov, stopite v stik z nami.

Healy World GmbH Tel.: +49 030 54905949-1 Okrajno sodišče Berlin-Charlottenburg
Potsdamer Platz 1 office@healy.de Št. reg.: 197967 B
10785 Berlin, Nemčija www.healy.eu ID št. upor.: DE308643469
Generalni direktor:
Babak Jafarian, Dirc Zahlmann

Scroll to Top