Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken blev seneste opdateret den: 16. september 2019

Nedenfor finder du oplysninger om, hvilke data der indsam-les i sammenhæng med dit besøg og/eller brugen af vores internettilstedeværelse https://www.healy.shop/de/, og om hvordan disse data bruges, behandles og/eller videresen-des.

Den registeransvarlige i sammenhæng med lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger er:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Millicent B.V.
E-Mail: imprint@healyworld.net
Phone: +31 800 3336222

(herefter: HEALY)

Den registeransvarliges databeskyttelsesmedarbejder er:

SBS Data Protect GmbH

repræsenteret af administrerende direktør Hr. Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Kunden skal kontakte den ovennævnte databeskyttelses-medarbejder for at udøve de rettigheder, der er fastlagt i denne privatlivspolitik, eller ved spørgsmål om brug, indsam-ling og behandling af personlige oplysninger.

Som registeransvarlig i henhold til bestemmelserne i lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger engagerer HEALY sig i at beskytte sine kunders personlige oplysninger og privatliv og at behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Indsamling, lagring, ændring, overførsel, spærring, sletning og brug af personlige oplysninger sker på grundlag af gældende vedtægtsmæssige bestemmelse, især på grundlag af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Hos HEALY beskytter tekniske og organisationsmæssige tiltag kundens oplysninger mod enhver slags uautoriseret adgang, utilsigtet eller tilsigtet manipulering, destruktion eller tab.

Definition af begreber

Lovgiveren kræver at personlige oplysninger skal behandles på en lovlig, fair og gennemskuelig måde i forhold til den registrerede (“lovlighed, fairness og gennemskuelighed”). For at kunne garantere dette, oplyser vi dig om de indviduelle juridiske definitioner af de begreber, der også bruges i denne privatlivspolitik.

1. Personlige oplysninger

“Personlige oplysninger” er enhver slags oplysninger i forhold til en identificeret eller identificerbar naturlig person (herefter “den registrerede”). En identificerbar naturlig per-son er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved brug af en identifikator såsom et navn, et identifi – kationsnummer, placeringsdata, en online -identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kultu-relle eller sociale identitet.

2. Behandling

“Behandling” er enhver slags handling eller ethvert slags handlingssæt, der udføres på personlige oplysninger eller personlige oplysningssæt, uanset om den sker automa-tisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, afsløring ved overførsel, disseminering eller de på anden måde gøres tilgængelig, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

3. Begrænsning af behandling

“Begrænsning af behandling” er mærkning af personlige oplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

4. Profilering

“Profilering” er enhver form for automatiseret behandling af personlige oplysninger, der består af brugen af personlige oplysninger til at evaluere bestemte personlige aspekter

i forhold til en naturlig person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende denne naturlige persons præstation på arbejde, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

5. Pseudonymisering

“Pseudonymisering” er behandling af personlige oplysninger på en sådan måde, at de personlige oplysninger ikke længere kan knyttes til en bestemt registreret uden at bruge yderliger oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilte og er underlagt tekniske og organisations-mæssige tiltag for at sikre, at de personlige oplysninger ikke knyttes til en identificeret eller identificerbar naturlig person.

6. Filsystem

Et “filsystem” er et strukteret sæt personlige oplysninger, der er tilgængelige i henhold til bestemte kriterier, uanset om det er centralt, decentralt eller fordelt i funktionelt eller geografisk henseende.

7. Controller

“Registeransvarlig” er den naturlige eller juridiske person, offentlige myndighed, instans eller et andet organ, der, alene eller sammen med andre, fastlægger de formål og midler, som bruges til at behandle personlige oplysninger. Hvor for-mål og midler for sådan behandling bestemmes af unionens eller en medlemsstats lovgivning, kan den registeransvarlige

eller de specifikke kriterier for nominering afgøres af unio-nens eller medlemsstatens lovgivning.

8. Behandler

“Behandler” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, der behandler personlige oplysninger på den registeransvarliges vegne.

9. Modtager

“Modtager” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, som de personlige oplysninger afsløres til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Dog betragtes offentlige myndigheder, der kan modtage personlige oplysninger inden for rammerne om en bestemt undersøgelse i henhold til unionens eller en medlemsstats lovgivning, ikke som modtagere. Behandlingen af sådanne oplysninger af disse myndigheder skal foregå i overens-stemmelse med de gældende regler for databeskyttelse i henhold til formålet med behandlingen.

10. Tredjepart

“Behandler” er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighed, instans eller et andet organ, som ikke er den re-gistrerede, den registeransvarlige og personer, der er direkte ansvarlige overfor den registeransvarlige eller behandleren og er autoriseret til at behandle personlige oplysninger.
11. Samtykke

Den registeredes “samtykke” er enhver angivelse af den re-gistredes ønske, der gives frit, bestemt, oplyst og utvetydigt, hvorved denne ved en udtalelse eller klart bekræftende handling, viser sig indforstået med behandlingen af personli-ge oplysninger, der forholder sig til ham eller hende.

Behandlingen er kun lovlig, hvis der foreligger et juridisk grundlag for behandlingen. I henhold til art. 6 (1) stk. 1 lit. a – f GDPR kan det juridiske grundlag for behandling især være:

a. den registrerede har givet sit samtykke til behand-lingen af sine personlige oplysninger til et eller flere formål;

b. behandlingen er nødvendig for at udføre en kontrakt, hvor den registrerede er en part eller for at tage skridt

Behandlingens lovlighed

på den registeredes foranledning, inden en kontrakt indgås;

c. behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelser som den registeransvarlige er underlagt;

d. behandlingen er nødvendig for at beskytte den registeredes eller en anden naturlig persons vitale interesser;

e. behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller ved udøvelsen af en

myndlighed, der er tildelt den registeransvarlige;

f. behandlingen er nødvendig for formålet med de legi-time interesser, der forfølges af den registeransvarlige eller en tredjepart, undtaget hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personlige oplysninger, især hvor den registrerede er et barn.

Stand 12/2018

Oplysninger om indsamling af personlige oplysninger

Efterfølgende får du mere at vide om indsamling af personli-ge oplysninger ved brugen af vores hjemmeside. Personlige oplysninger er for eksempel navn, adresse, e-mail-adresse, brugeradfærd.

Afs. 1 Indsamling af personlige oplysninger når du besøger vores hjemmeside.

Når hjemmesiden bruges til at indhente oplysninger, ind-samler HEALY kun de personlige oplysninger som kundens browser overfører til HEALYS server. Hvis kunden ønsker at se HEALYS hjemmeside, indsamler HEALY de følgende oplysninger, der er nødvendige af tekniske grunde for at vise hjemmeside for kunden og sørge for stabilitet og sikkerhed:

· Forespørgslens sted

· ip-adresse

· dato og klokkeslæt for anmodningen

· tidzones forskel fra Greenwich Mean Time (GMT)

· anmodningens indhold (specifik side)

· adgangsstatus/http-statuskode

· mængden af data, der overføres i hvert tilfælde

· webstedet anmodningen sendes fra

· browser

· operativsystem og dets grænseflade

· browser-softwarens sprog og version

Efter en teknisk evaluering slettes disse oplysninger med det samme. I henhold til art. 6 (1) stk. 1 lit f. GDPR bruges denne indsamling af data til at beskytte vores legitime vægtige interesser i den korrekte præsentation af vores hjemmeside som en del af en interesseafvejning samt overholdelse af grundlæggende EU- lovgivning om databeskyttelse med hensyn til sikkerhed og fortrolighed.

Afs. 2 Brug af cookies

Udover de ovennævnte oplysninger bruges der cookies eller lignende teknologi, såsom pixels (omtales herefter generelt som “cookies”), på din computer når du bruger og besøger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der lagres af din terminalenhed på din computer for at gemme bestemte oplysninger eller billedfiler såsom pixels. Næste gang du besøger vores hjemmeside med en samme terminalenhed, sendes oplysningerne, der er gemt i cookies, enten tilbage til vores hjemmeside (“førsteparts cookie”) eller til en anden hjemmeside, som cookien tilhører (“tredjeparts cookie”).

De oplysninger, der lagres og sendes tilbage, bruger den respektive hjemmeside til at genkende, at du allerede har tilgået og besøgt den med browseren på din terminalenhed. Vi bruger disse oplysninger til at designe og vise hjemmeside optimalt for dig i henhold til dine indstillinger. Det er kun sel-ve cookien, der identificeres på din terminalenhed. Udover dette lagres personlige oplysninger kun med dit udtrykkelige samtykke eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne bruge den tilbudte tjeneste, du kalder op.

Hjemmesiden bruger følgende slags cookies, hvis omfang og funktion forklares nedenfor:

· Absolut nødvendige cookies (type a)

· Funktions- og præstationscookies (type b)

· Cookies, der kræver samtykke (type c)

For hver af de værktøjer vi bruger, oplyser vi dig om hvilke cookies der indstilles og bruges i hvert tilfælde.

(1) Absolut nødvendige cookies (type a)

Cookies, der er absolut nødvendige, garanterer de funk-tioner, der er nødvendige for at du kan bruge vores hjem-mesider som beregnet. Disse cookies bruges udelukkende af os og er derfor førsteparts cookies. Det betyder at alle oplysninger, der lagres i de cookies, sendes tilbage til vores hjemmeside.

Absolut nødvendige cookies bruges for eksempel til at sikre, at du som registreret bruger altid er logget på, når du tilgår forskellige undersider på vores hjemmeside og således ikke behøver at indtaste dine logon-oplysninger hver gang der kaldes en ny side op.

Det er muligt at bruge absolut nødvendige cookies på vores hjemmeside uden dit samtykke. Af denne grund kan cookies, der er absolut nødvendige, ikke aktiveres eller deaktiveres individuelt. Dog kan du til enhver tid deaktivere cookies i din browser (se nedenfor).

Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

(2) Funktions- og præstationscookies (type b) Funktionscookies gør det muligt for vores hjemmeside at lagre oplysninger, der allerede er blevet indtastet (såsom re-gistreret navn eller sprogvalg) og at tilbyde dig forbedrede og mere personlige funktioner på grundlag af disse oplysninger.
Disse cookies indsamler og lagrer kun anonyme oplysninger, så de kan ikke spore hvad du foretager dig på andre hjem-mesider.
Præstationscookies indsamler oplysninger om hvordan vores hjemmesider bruges for at forbedre deres udseende, indhold og funktioner. Disse cookies hjælper os for eksempel med at fastlægge hvilke undersider på vores hjemmeside der besøges, om de besøges og hvilket indhold brugerne er

særligt interesserede i. Vi registrerer især antallet af besøg på en side, antallet af undersider, der vises, hvor meget tid der tilbringes på vores hjemmeside, rækkefølgen af sider, der besøges, hvilke søgeord du fandt os med, landet, regionen og, hvis relevant, byen hvor adgangen sker fra, samt andelen af mobile apparater, som tilgår vores hjemmesider. Vi regi-strerer også bevægelser, klik og rulning med computerens mus for at få en forståelse for, hvilke områder af vores hjemmeside, der er af særlig interesse for brugerne. På den måde kan vi tilpasse indholdet på vores hjemmeside mere nøjagtigt til vores brugeres behov og optimere vores tilbud. Din computers ip-adresse overføres af tekniske grund, ano-nymiseres automatisk og giver os ikke mulighed for at drage nogen konklusioner om den individuelle bruger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af funkti-ons- og præstationscookies ved at tilpasse dine cookie-ind-stillinger tilsvarende.
Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR.

(3) Cookies, der kræver samtykke (type c)

Cookies, der hver er absolut nødvendige (type a) eller er funktions- eller præstationscookies (type b), bruges kun efter dit samtykke.
Vi forbeholder os retten til også at bruge oplysninger vi har fået ved hjælp af cookies fra en anonym analyse af adfærden af de folk, der besøger vores hjemmesider, for at kunne vise dig bestemte reklamer for nogle af vores produkter på vores egne hjemmesider. Vi tror at du som bruger får gavn af dette, fordi vi viser reklamer eller indhold, der er baseret på dine browser- vaner, som vi mener passer til dine interesser og du kommer til at se færre tilfældige reklamer eller indhold, der er mindre interessant for dig.

Markedsføringscookies kommer fra eksterne reklamefirma-er (tredjeparts cookies) og bruges til at indsamle oplysninger om de hjemmesider brugere besøger, for at oprette mål-gruppe-orienterede reklamer for brugeren.

Fravalg af markedsføringscookies

Du kan også styre cookies, der bruges til reklame på nettet, ved hjælp af værktøjer, der er udviklet i mange lande som en del af selvregulerende programmer, såsom det amerikanske https://www.aboutads.info/choices/ eller det europæiske http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning her.

Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR.

(4) Administration og sletning af alle cookies

Du kan desuden indstille din browser til generelt at forhindre lagring af cookies på din terminalenhed eller at du bliver bedt om at give dit samtykke til at bruge cookies hver gang. Når cookies er blevet sat, kan du også slette dem til enhver tid. Hvordan alt dette helt nøjagtigt fungerer, finder du i din browsers hjælp-funktion.

Vær opmærksom på at en generel deaktivering af cookies kan medføre at funktionerne på vores hjemmeside begræn-ses.

Afs. 3 Server-logfiler

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du besøger vores hjem-meside, overføres der brugsdata til os eller vores webhost/ it-tjenesteudbyder via din internetbrowser og gemmes i logdata (såkaldte server-logfiler). Disse data, der lagres, omfatter bl.a. navnet på siden, der tilgås, dato og klokkeslæt for adgangen, ip-adressen, mængden af data, der overføres, og leverandøren, der anmoder.

Denne behandling sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR med den legitime interesse at sørge for at vores hjemmeside fungerer uden problemer og at forbedre vores tjenester.

Afs. 4 Indsamling og brug af personlige oplysninger

Når du kontakter HEALY på e-mail eller via kontaktformula-ren, lagrer HEALY de oplysninger du giver (din e-mail-adresse og, hvis relevant, for- og efternavn), for at besvare din fore-spørgsel. HEALY sletter de oplysninger, der indsamles i den – ne sammenhæng, så snart det ikke længere er nødvendigt at lagre dem, f.eks. når vi har taget os af dit problem. Ellers begrænses behandlingen i tilfælde af juridiske forpligtelser angående opbevaringen.

Denne databehandling sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR i forbindelse med kundernes samtykke.

Afs. 5 Indsamling af personlige oplysninger ved indgåelse af kontrakt og bealing

Når kunder bestiller produkter, lagres de følgende personli-ge oplysninger under registreringen, der er nødvendig for en bestilling:
1. titel,

2. navn,

3. adresse,

4. telefonnummer,

5. e-mail-adresse,

6. hvis relevant, afvigende leveringsadresse,

7. oplysninger om kreditkort, bank og direkte debitering. HEALY bruger udelukkende disse oplysninger til at udøve kontrakten og at kommunikere med kunderne i det omfang, der er nødvendigt i denne sammenhæng. Det omfatter for-beredelse, indgåelse og behandling af kontrakten, garantier og, om nødvendigt, annullering af kontrakten. Oplysningerne opbevares indtil kontrakten ikke længere udføres. I tilfælde af kommercielle og juridiske opbevaringsperioder, kan oplysningerne lagres i op til 10 år.

Denne databehandling sker for at udøve kontrakten på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR. Det juridiske grundlag for yderligere lagring af skatte- og handelselovgivningsår-sager er nødvendigheden af at overholde juridiske forpligtel-ser i henhold til art. 6(1) stk. 1 lit. c GDPR.
Afs. 6 Overførsel af data

HEALY afslører kun kunders personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at udøve kontrakten eller for HEALYS legitime interesser. HEALY bruger eksterne tjenesteudbydere (behandlere) til at udøve kontrakten. For at sikre at kundernes personlige oplysninger beskyttes, er der blevet indgået særskilte aftaler om databehandling med tjenesteudbyderne.

For at kunne fuldføre leveringen, gives kundens fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer til fragtfirmaet. Denne overførsel af oplysninger sker for at kunne udøve kontrakten med dig som kunde. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. b GDPR.

For at kunne behandle betalingen, gives kundens betalings-oplysninger, dvs. fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer til den respektive betalingsudbyder. Denne databehandling sker for at kunne udøve kontrakten med dig som kunde og/eller på grundlag af det samtykke, du har givet. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. a eller lit. b GDPR.

Vi bruger systemer til CRM og merchandise management fra TimeWaver Home GmbH til kontraktbehandling som en del af behandlingen. Til dette formål indsamles dine personlige oplysninger som en del af bestillingen og overføres til Zoho Corporation Pvt. Ltd. / Datacenter Europe. Det juridiske grundlag for denne databehandling er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR.

Afs. 7 Brug af oplysninger til markedsføring, nyhedsbrev

HEALY bruger kun kundernes personlige oplysninger til at sende et nyhedsbrev til kunderne, hvis kunderne har givet forudgående samtykke til denne anvendelse.
De eneste oplysninger, der er nødvendige for at kunne sende nyhedsbrevet, er e-mail-adressen. Udlevering af yderligere, særligt mærkede oplysninger er frivillig. Disse oplysninger kan bruges til at henvende sig personligt til kunden. Efter bekræftelsen lagrer HEALY kundens e-mail-adresse med det formål at sende nyhedsbrevet.

Kunden kan til enhver tid inddrage samtykket til at sende nyhedsbrevet og afmelde sig fra nyhedsbrevet. Kunden kan bekendtgøre inddragelsen af samtykket ved at klikke på linket i hver e-mail med et nyhedsbrev eller ved at sende en e-mail til  imprint@healy.de.

Denne databehandling sker på grundlag af samtykket fra kunden. Det juridiske grundlag er art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR.
Afs. 8 Brug af eksterne værktøjer

Forskellige værktøjer fra forskellige virksomheder er integre-ret på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at evaluere din brugeradfærd eller oprette links med andre hjemmesi-der. For at sikre at dine personlige oplysninger beskyttes, er der blevet indgået særskilte aftaler om databehandling med de virksomheder, der nævnes nedenfor.

Vi arbejder sammen med følgende tjenesteudbydere:

Brug af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er en web-analysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, som er tekst-filer, der gemmes på din computer og hjælper os med at analysere, hvordan du bruger hjemmesiden. Oplysningerne om hvordan du bruger den respektive hjemmeside, der genereres af cookien, overføres som regel til og lagres på en Google-server i USA. Hvis ip-anonymisering er aktiveret på den respektive hjemmeside, inden for medlemsstater i den Europæiske Union eller andre stater, der er med i aftalen om EØS, forkorter Google din ip-adresse, inden den over-føres. Det er kun i undtagelsestilfælde at hele ip-adressen overføres og forkortes af en Google-server i USA. Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af denne hjemmeside, for at evaluere hvordan du bruger hjemmesi-den, generere rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjem-mesiden og internettet til operatøren af denne hjemmeside.

Den ip-adresse, der overføres af din browser i sammenhæng med

Google Analytics, flettes ikke sammen med andre Google-oplysninger.

Du kan forhindre placering af cookies ved hjælp af de tilsva-rende indstillinger i din browser. Dog gør vi dig opmærksom på at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside. Desuden kan du forhindre indsamling af de data, der genereres af cookie og relaterer til hvordan du bruger hjemmesiden (herunder din ip-adresse) ved Google, samt behandlingen af disse data ved Google ved at hente og installere det browser-plug-in, der findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Denne hjemmeside bruger Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Således behandles ip-adresser efter de er blevet forkortet, hvilket betyder at de ikke kan knyttes

til bestemte personer. Hvis dine indsamlede oplysninger knyttes direkte til dig, udelukkes en sådan forbindelse med det samme, og de personlige oplysninger slettes omgående.

Vi bruger Google Analytics for at kunne analysere og med jævne mellemrum forbedre brugen af vores hjemmeside. De statistikker vi får, sætter os i stand til at forbedre dens tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. For de undtagelser hvor personlige oplysninger overføres til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield, https://www. privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Oplysninger om tredjepartsleverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Tjenestens vilkår:
http://www.google.com/analytics/terms/dk.html, oversigt over privatliv: http://www.google.com/intl/dk/analytics/le-arn/privacy.html, og privatlivspolitikken: http://www.google. dk/intl/da/policies/privacy.

Desuden bruger denne hjemmeside Google Analytics til at analysere brugerstrømninger på tværs af enheder. Denne analyse udføres vha. af et bruger-id. Du har mulighed for at deaktivere brugsanalysen på tværs af forskellige enheder i din konto under “Mine data”, “Personlige data”.

Brugen af Google Analytics sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke. Opbevaringsperioden for cookies, der placeres på denne hjemmeside, er op til 12 måneder.

Google Analytics reklamefunktion

Hvis du giver dit samtykke til brugen af Google Analytics’ re-klamefunktioner, bruger denne hjemmeside de forbedrede funktioner i Google Analytics i tillæg til standardfunktioner-ne. Reklamefunktionerne i Google Analytics, der implemen-teres på denne hjemmeside omfatter Google Analytics-rapporter om præstation efter demografi og interesser.

Til dette formål bruger vi førsteparts-cookies (f.eks. Google Analytics-cookies) og tredjeparts-cookies (f.eks. DoubleClick-cookies) sammen, for at hjælpe os med at analysere hvilke demografiske kendetegn og interesser folk, der besøger vores hjemmeside, typisk har, på en anonym og sammensat måde. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores hjemmesider.

Du kan undgå at deltage i denne sporingsproces på forskellige måder: a) ved at indstille din browser tilsvarende;

b) ved at deaktivere Googles reklameindstillinger på https:// www.google.com/ads/preferences/?hl=da c) ved at indstille den passende cookie [link til side med cookie-indstillinger].
Vi gør dig opmærksom på at du i så fald ikke kan gøre brug af alle tilbuddets funktioner. Opbevaringsperioden er op til
26 måneder. Brugen af Google Analytics reklamefunktioner sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke.
Brug af Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi Google Maps til at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. Denne tjeneste leveres af Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, herefter omtalt som “Google”.

Med sin certificering under EU-US Privacy Shield https:// www.privacyshield.gov/ garanterer Google at EU’s krav om databeskyttelse også opfyldes, når dataene behandles i USA.

For at kunne vise bestemte fonte på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse Googles server i USA, når vores hjemmeside kaldes op.
Hvis du kalder komponenten Google Maps op, som er integreret i vores internettilstedeværelse, lagrer Google en cookie på din terminalenhed via din browser. Dine bruger-indstillinger og -data behandles for at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. I denne sammenhæng kan vi ikke udelukke at Google bruger servere i USA.

Det juridiske grundlag er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse er optimering af funktionen af vores internettilstedeværelse.
Forbindelsen til Google, der oprettes på denne måde, sætter Google i stand til at fastlægge hvilken hjemmeside, der har sendt din forespørgsel og hvilken ip-adresse rutebeskrivel-sen skal sendes til.

Hvis du ikke er indforstået med denne behandling, kan du

undgå installation af cookies med de passende indstillinger i din browser. Oplysninger findes ovenfor under “Cookies”.

Desuden er brugen af Google Maps og oplysningerne, der indhentes via Google Maps underlagt Googles service-vilkår https://policies.google.com/terms?gl=da&hl=da og servicevilkårene for Google Maps https://www.google.com/ intl/da_dk/help/terms_maps.html.

Desuden giver Google flere oplysninger på https://adsset-tings.google.com/authenticated og https://policies.google. com/privacy..
For at beskytte dine rettigheder og personlige oplysninger, stiller vi Google Maps til rådighed med en såkalt to-klik-løsning, der kun overfører data til Google når du udtrykkeligt har aktiveret kortfunktionen.

Google Ads Conversion

Vi bruger Google Ads Conversion til at tiltrække opmærk-somhed til vores tilbud med assistance fra reklamemedier (såkaldte Google Ads (Google -reklamer)) på eksterne hjemmesider. Med hensyn til reklamekampagnernes data, kan vi fastlægge hvor vellykkede de enkelte reklametiltag er. Vi bruger dette til at følge interessen i at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, til at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og opnå en fair beregning af reklameom-kostningerne.

Disse reklamemedier leveres af Google via såkaldte rekla-meservere. Vi bruger reklameserver-cookies, der kan måle bestemte parametre som f.eks. visning af reklamer eller klik, der udføres af brugere, til at måle succes. Hvis du tilgår vores hjemmeside via Google-reklamer, gemmer Google Ads en cookie på din terminalenhed. Disse cookies bliver som regel ugyldige efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Det unikke cookie-id, antallet af annoncer pr. placering (hyppighed), sidste annonce (relevant for konverte-ringer efter visninger) og oplysninger om fravalg (mærkning om at brugeren ikke længere ønsker at man henvender sig til ham/hende) gemmes som regel som analyseværdier for denne cookie.

Disse cookies hjælper Google med at genkende din internet-browser. Hvis en kunde besøger bestemte sider på en rekla-mebrugers hjemmeside og cookien, der lagres på brugerens computer, ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende at brugeren har klikket på reklamen og blev ført til den side.

Hver reklamekunde får tildelt en forskellig cookie. Cookies kan derfor ikke spores via reklamekundernes hjemmesider. Vi indsamler og behandler ikke selv nogen personlige op-lysninger i de førnævnte reklametiltag. Vi får kun statistiske evalueringer af Google. På grundlag af disse evalueringer kan vi identificere, hvilke af de brugte reklametiltag er særligt effektive. Vi får ingen yderligere data fra brugen af reklame-medier og vi kan især ikke identificere brugere ud fra disse oplysninger.

På grund af de markedsføringsværktøjer, der bruges, opret-ter din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indfl ydelse på omfanget af yderligere anvendelse af oplysningerne ved Google gennem brugen af dette værktøj og oplyser dig derfor i henhold til hvor meget vi selv ved: Ved at integrere Ads Conversion, modtager Google oplysninger om at du har kaldt den relevant del af vores hjemmeside op eller klikket på en reklame fra os. Hvis du er tilmeldt en Google- tjeneste, kan Google knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er tilmeldt Google eller hvis du ikke logger på, er det muligt at leverandøren finder ud af det og lagrer din ip-adresse.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

Denne hjemmeside bruger remarketing-funktionen “Custom Audiences” fra Facebook Inc. (“Facebook”) til at kontakte dig ingen inden for 6 måneder. Dette giver brugerne af hjem – mesiden mulighed for at se interessebaserede reklamer (“Facebook-reklamer”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger denne fremgangsmåde. Vi bruger dette til at følge interessen i at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, til at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig.

På grund af de markedsføringsværktøjer, der bruges, opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indfl ydelse på omfanget af yderligere anvendelse af oplysningerne ved Facebook gennem brugen af dette værktøj og oplyser dig derfor i henhold til hvor meget vi selv ved: Ved at integrere Facebook Custom Audiences, modtager Facebook oplysninger om at du har kaldt den relevant hjemmeside af vores internettil-stedeværelse op eller klikket på en reklame fra os. Hvis du er tilmeldt en Facebook- tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er tilmeldt Facebook eller hvis du ikke logger på, er det muligt at leverandøren finder ud af det og lagrer din ip-adresse og yderligere identificerende kendetegn.

Du kan deaktivere funktionen “Facebook Custom Audiences” her og logget på som bruger på https://www.facebook.com/ settings/?tab=ads#_.
Flere oplysninger om Facebooks praksis vedrørende databe-

handling findes på https://www.facebook.com/about/privacy

Brugte cookies: type c. Flere oplysninger findes også i afsnit-tet “Cookies”.

Brugen af Facebook Custom Audiences sker på grundlag af art. 6(1) stk. 1 lit. a GDPR, dit samtykke.

Afs. 9 Facebook fanside

Til informationstjenesten, der tilbydes på denne side, bruger HEALY den tekniske platform og tjenesterne fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Efter EU-domstolens mening er Facebook og operatøren af en Facebook fanside fælles registeransvarlige i henhold til art. 26 GDPR med hensyn til personlige oplysninger, der behandles via en Facebook fanside. Af denne grund har Facebook og HEALY indgået en aftale om deres fælles ansvar, som er tilgængelig her.

HEALY giver dig de følgende oplysninger om databehandling på vores Facebook fanside.

(1) Registeransvarlige

Behandlingen af dine personlige oplysninger på Facebook fansiden, der tilhører HEALY, sker på fælles ansvar med:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
(2) Databehandling

Når du besøger en Facebook fanside, overføres din enheds ip-adresse til Facebook. I henhold til de oplysnin-ger Facebook har givet, anonymiseres denne ip-adresse og slettes efter 90 dage, i hvert fald hvis det er en tysk ip-adresse. Facebook lagrer også yderligere oplysninger om brugernes enheder, f.eks. hvilken browser der bruges. Det kan muligvis sætte Facebook i stand til at knytte ip-adresser til enkelte brugere. Hvis du er logget på din Facebook-konto, når du besøger vores fanside, lægges der en cookie med dit Facebook-id på din enhed. På grund af denne cookie kan Facebook spore at du har besøgt vores fanside og hvordan du har brugt den. Facebook bruger disse oplysninger til at vise personaliseret indhold eller reklamer for dig.

Hvis du ønsker at undgå dette, bør du logge af din Facebook-konto og/eller deaktivere funktionen “Hold mig logget på”.
Desuden anbefaler vi at du sletter eksisterende cookies fra din enhed og lukker og genstarter din browser. På den måde slettes Facebook-oplysninger, som Facebook kan bruge til at knytte data til dig.

På den anden side, hvis du gerne vi bruge de interaktive funktioner på vores fanside, skal du logge på Facebook igen med dine Facebook-logon-oplysninger. Således kan Facebook igen knytte data til dig.
Facebook gør ingen utvetydige, helt bestemte udtalelser om – og vi ved heller ikke noget om – hvordan Facebook bruger de data, der indsamles, når du besøger Facebook, til sine egne formål, i hvilket omfang aktiviteterne på Facebooks hjemmeside knyttes til enkelte brugere, hvor længe

Facebook lagrer disse data og om data, der indsamles, når du besøger Facebooks hjemmeside, afsløres til tredjepar-ter. Som bruger af vores fanside kan vi kun henvise dig til
Facebooks udtalelser omkring databeskyttelse.

De data vedrørende dig, der indsamles i denne sammen-hæng, behandles af Facebook og overføres muligvis til lande uden for den Europæiske Union.
Facebook beskriver på en generel måde, hvilke oplysninger Facebook indsamler og hvordan de bruges, i deres datapoli-tik. Der finder du også oplysninger om hvordan du kontakter Facebook og hvordan du tilpasser reklameindstillingerne.

Datapolitikken findes på http://da-dk.facebook.com/about/ privacy
Facebooks fulde datapolitik findes på: https://da-dk.facebook.com/full_data_use_policy Facebooks datapolitik indeholder yderligere oplysninger om databehandling: https://da-dk.facebook.com/full_data_use_policy Muligheder for fravalg findes på https://www.facebook.com/ settings?tab=ads og på http://www.youronlinechoices.com Facebook Inc., som er det amerikanske moderselskab af Facebook Ireland Ltd., er certificeret under EU-US Privacy Shield og engagerer sig således i at overholde bestemmel-serne i Europæisk databeskyttelseslovgivning. Yderligere oplysninger Facebooks Privacy Shield-status findes på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt-0000000GnywAAC&status=Active.

Som operatører af Facebook fansiden er vi ikke i stand til at vurdere overførsel og yderligere behandling af brugernes personlige oplysninger i og til tredjelande, som f.eks. USA og de dermed forbundne risici for dig som brugeren.
(3) Funktionen Insights

I sammenhæng med den såkaldte funktion “Insights” stiller

Facebook desuden et antal statistikoplysninger til rådighed for SBS-Legal som operatør af fansiden. Disse statistikker genereres og leveres af Facebook. Som operatører af fansi-den har vi ingen infl ydelse på oprettelsen af disse statistikker

og er især ikke i stand til at forhindre denne funktion. I sammenhæng med funktionen “Insights” stilles de følgende respektive oplysninger til rådighed for kategorierne “fans”, “følgere”, “folk nået” og “folk der interagerer” for et valgbart tidsrum:

sideaktiviteter såsom besøg, forhåndsvisninger, aktiviteter på siden, opnåelsesaktiviteter såsom klik på “Synes godt om”, nåede personer og anbefalinger, bidragsaktiviteter så-som bidragsinteraktioner, visning af videoklip, kommentater, delinger.

Desuden får vi statistikoplysninger for de Facebook-grupper, der er knyttet til vores fanside. I henhold til Facebooks ser-vicevilkår, som alle brugere har accepteret i sammenhæng med oprettelsen af en Facebook-profil, er vi også i stand til at identificere abonnenter og fans af siden og se deres profiler og andre oplysninger de deler.

Facebook giver yderligere oplysninger på følgende link:

https://da-dk.facebook.com/full_data_use_policy

HEALY bruger disse oplysninger i en sammenlagt form til at gør bidrag og aktiviteter på fansiden mere attraktive for brugerne, f.eks. for at planlægge indholdet af og tidspunktet for bidrag. Det juridiske grundlag for denne databehandling

er art. 6(1) stk. 1 lit. f GDPR, især vores legitime interesse i at optimere vores tilbud.

(4) Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun de oplysninger, der overføres af Facebook, sålænge vores interesser ikke tilsidesættes af din interesse i sletning eller anonymisering af disse oplysninger.

Forbindelsen mellem din brugerprofil og vores fanside kan fjernes ved at bruge funktionerne “Synes ikke længere godt om” og/eller “Stop med at følge”, hvis du vil have at den beskrevne databehandling ikke længere skal udføres i fremtiden.

(5) Dine rettigheder som registreret

I tilfælde af anmodninger om oplysninger eller andre spørgs-mål omkring dine rettigheder, der er opført i slutningen af denne privatlivspolitik, anbefaler vi at du kontakter Facebook direkte, da det kun er Facebook, der har adgang til brugernes oplysninger. Dog vil vi, hvis du sender din forespørgsel til os, selvfølgelig behandle den og også sende den videre til Facebook.

Afs. 10 Børn

Vores tilbud er generelt rettet mod voksne. Personer under 18 år bør ikke overføre nogen personlige oplysninger til os

uden samtykke fra deres forældre eller værge.

Afs. 11 De registreredes rettigheder

Registrerede har ret til:

· at få oplysninger om eller bekræftelse af behandlingen af deres data

· at få data berigtiget eller slettet

· begrænsning af behandling

· at gøre indsigelse mod behandlingen

· portabilitet af dataene

· at trække deres samtykke tilbage med fremtidig virkning

· at indgive en klage ved en tilsynsmyndighed

Datatilsynet findes på https://www.datatilsynet.dk/

Vi håber at disse oplysninger hjælper dig med at udøve dine rettigheder. Du må gerne kontakte os, hvis du vil have flere oplysninger om bestemmelserne vedrørende databeskyttel-se.

Scroll til toppen